Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015

08:04, 10/04/2015

(Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Khắc Hưng,
Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị)

Kính thưa:

- Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương

- Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương

- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh

Thưa toàn thể các đồng chí và quý vị đại biểu!

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014, phát động phong trào thi đua 2015 của tỉnh được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi với khí thế sôi nổi trong dịp kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và các ngày lễ lớn trong năm. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, xin gửi tới đồng chí Phó Chủ tịch nước, toàn thể các đồng chí và các vị đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các đồng chí!

Năm 2014, Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua thách thức, khó khăn; triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế có bước phát triển mới. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó có một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Một số chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh; đến nay như báo cáo đã nêu trong 96 xã xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 có 65 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí, huyện Hải Hậu có 35/35 xã, thị trấn đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí và đang hoàn tất các thủ tục đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Thành phố Nam Định tiếp tục được đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo, có nhiều thành tích mới, nhất là trong lĩnh vực GD và ĐT, văn hóa, thể thao. An sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm, còn 3,77%. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường, củng cố và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực.

Đạt được những thành tựu quan trọng trên có vai trò quan trọng từ kết quả của các phong trào thi đua yêu nước. Ngay từ đầu năm, tỉnh đã phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua. Phong trào thi đua yêu nước của tỉnh được phát động sâu rộng trong các cấp, ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị với các hình thức tổ chức rất đa dạng, phong phú như UBND tỉnh đã báo cáo tại hội nghị.

Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện rất nhiều tấm gương tiêu biểu. Nhiều tập thể, cá nhân đạt vinh dự được tặng thưởng các phần thưởng cao quý. Thay mặt Ban TVTU, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích của các tập thể, cá nhân đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2014 vừa qua.

Kính thưa các vị đại biểu!

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua khen thưởng vẫn còn tồn tại những hạn chế cần được khắc phục như báo cáo và các ý kiến tham luận đã nêu, trong đó đáng quan tâm là: Phong trào thi đua ở một số cơ quan, địa phương, đơn vị chưa được phát động thường xuyên. Các chỉ tiêu thi đua còn chung chung, chưa gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành, từng địa phương, do đó phong trào thi đua chưa thực sự trở thành động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ của từng tập thể và cá nhân. Một số ngành, địa phương, đơn vị chưa thực sự coi trọng công tác thi đua, nặng về công tác khen thưởng, chưa tổng kết kịp thời các phong trào thi đua để rút kinh nghiệm những nội dung được, chưa được. Việc tổ chức, bình xét, xếp loại thi đua, đề nghị khen thưởng vẫn còn hiện tượng khen nhiều và có sự nể nang trong quá trình bình xét vẫn chưa quan tâm nhiều đến việc khen thưởng cho người trực tiếp lao động như công nhân, nông dân, trí thức… Những hạn chế trên này cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục để phong trào thi đua thực chất có kết quả.

Kính thưa các đồng chí!

Năm 2015 là năm có ý nghĩa rất quan trọng. Là năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiếp tới Đại hội XII của Đảng. Vì vậy, cần xác định rõ mục tiêu của phong trào thi đua năm 2015 là phải hướng vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu của nhiệm kỳ vừa qua; nỗ lực phấn đấu lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các ngày lễ lớn trong năm. Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Trước hết:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 34 ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt lời dạy của Người: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

2. Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; kết hợp với việc tổ chức tốt hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ 4 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9.

Các phong trào thi đua yêu nước năm 2015 phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện triển khai các nhiệm vụ chính trị, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh như: Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy; thực hiện tốt nhiệm vụ chương trình xây dựng NTM; tiếp tục xây dựng Thành phố Nam Định là Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng; phát triển kinh tế biển; xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh…

3. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, quan tâm động viên, khen thưởng tới người lao động trực tiếp và hoạt động sáng tạo trong lao động sản xuất. Chấn chỉnh công tác xét duyệt, bình chọn thi đua để thi đua, khen thưởng thực sự trở thành sức mạnh nội sinh và là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đảm bảo dân chủ, bình đẳng; khắc phục biểu hiện dàn đều, luân phiên, tư tưởng bình quân, nể nang, hình thức, bệnh thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng; đảm bảo các tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương và giáo dục. Làm tốt công tác kiểm tra, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thi đua.

4. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hội đồng thi đua, khen thưởng và bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

Kính thưa các đồng chí!

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi chúng ta cần nhận thức một cách sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa to lớn của công tác thi đua và các phong trào thi đua yêu nước. Kế thừa thành tích và những kinh nghiệm, bài học trong thời gian qua, chắc chắn rằng phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong năm 2015 sẽ đạt được những thành tích tốt đẹp hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015 của tỉnh; tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chúc toàn thể các đồng chí và quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com