Đến năm 2025 hoàn thành đổi mới thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính

07:09, 29/09/2021

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15-7-2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29-9-2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND về cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch 111 đặt ra mục tiêu đến năm 2025 về cải cách thể chế: 100% văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được ban hành đúng quy định, tiến độ; đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tính khả thi. Tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho doanh nghiệp và mọi thành phần kinh tế. Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC): đến năm 2025, hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết liên quan bằng phương thức điện tử; tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được thanh toán trực tuyến.

Trước mắt năm 2021, số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 30%, 20%, 15%. Giai đoạn 2022-2025, mỗi năm tăng tối thiểu 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; 100% dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp với cổng Dịch vụ công quốc gia ngay khi có quyết định công bố; 100% giao dịch trên Hệ thống Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh được xác thực điện tử; 100% TTHC có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, và được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 60%... 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện và thành phố Nam Định căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch số 111/KH-UBND, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và tình hình thực tế của cơ quan, địa phương; xây dựng kế hoạch cả giai đoạn, hàng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu đến năm 2025, Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Nam Định thuộc nhóm khá trong bảng xếp hạng của cả nước. Tiếp tục giữ vững vị trí thuộc nhóm các tỉnh có vị trí cao nhất cả nước về Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính./.

Thành TrungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com