Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh

03:08, 01/08/2021

Ngày 29-7-2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1605/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh (gọi tắt là Trung tâm), trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 1-8-2021. 

Trung tâm có trụ sở tại thành phố Nam Định, là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trung tâm có chức năng hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh; là đầu mối thực hiện việc tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai các Chương trình xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp và phối hợp tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư nhằm góp phần thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh. 

Trung tâm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện nhiệm vụ Xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, với 6 nhóm nhiệm vụ chính, gồm: Xúc tiến đầu tư; Tiếp nhận và xử lý thủ tục đầu tư; Thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp; Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo (định kỳ và đột xuất) tình hình tổ chức hoạt động xúc tiến, hỗ trợ đầu tư, giải quyết các TTHC trong lĩnh vực xúc tiến, thu hút, hỗ trợ đầu tư; xử lý kịp thời những vướng mắc, phát sinh về trình tự thủ tục, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, nhà tài trợ, từng bước khắc phục những hạn chế yếu kém, nâng cao hiệu quả, thu hút đầu tư các nguồn vốn. Quản lý tổ chức biên chế, công chức, viên chức, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức của Trung tâm theo quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, công chức, viên chức và các quy định hiện hành; tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho công chức, viên chức của Trung tâm bảo đảm hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền giao./.

Thanh Thúy

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com