Tổ chức "Tết trồng cây" Xuân Tân Sửu

08:01, 20/01/2021

Ngày 20-1-2021, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2021. Nội dung chỉ thị như sau: 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khởi đầu cho mọi hoạt động bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Năm 2020, tỉnh Nam Định đã tích cực triển khai các hoạt động trồng rừng, trồng cây phân tán gắn với công tác bảo vệ rừng, toàn tỉnh đã trồng được hơn 800 nghìn cây xanh phân tán và 43ha rừng phòng hộ ven biển, bảo vệ tốt hơn 3.000ha rừng hiện có.

Để phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020 và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các đơn vị, chủ rừng theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các nội dung sau:

a) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-01-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

c) Xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2021 và tổ chức thực hiện “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu năm 2021 cho cơ quan, địa phương mình theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ với chỉ tiêu trồng cây xanh gấp 2 lần so với kết quả thực hiện năm 2020; chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.

d) Tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu năm 2021 thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, góp phần vào mục tiêu trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Thời điểm tổ chức phát động “Tết trồng cây” tốt nhất là vào những ngày đầu xuân mới để tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tạo đà thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2021.

e) Tăng cường công tác quản lý chất lượng giống cây trồng, lựa chọn loài cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt; tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi để trồng đảm bảo đạt tỷ lệ cây sống cao; thực hiện chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để cây trồng, rừng trồng phát triển tốt.

f) Sau khi tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây”, thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ cây trồng và diện tích rừng trồng hiện có để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện “Tết trồng cây” và công tác trồng rừng, bảo vệ rừng tại địa phương, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình làm tốt.

2. Sở NN và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND thành phố Nam Định tham mưu UBND tỉnh kế hoạch, địa điểm tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu năm 2021 cấp tỉnh; căn cứ kế hoạch UBND tỉnh giao, đôn đốc các địa phương và nhà thầu triển khai tổ chức trồng rừng trong vụ xuân và chăm sóc, bảo vệ tốt cho các diện tích rừng trồng chưa thành rừng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định phối hợp với Sở NN và PTNT tăng cường thời lượng và đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để hoàn thành xuất sắc kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể phổ biến, vận động các thành viên, hội viên và nhân dân tham gia tích cực vào phong trào “Tết trồng cây” và giám sát quá trình thực hiện.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các đơn vị, tổ chức liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở NN và PTNT)./.

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com