Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

07:07, 15/07/2019

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 12-7-2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh theo các cấp hành chính, trong đó cấp xã là đơn vị cơ bản để thực hiện kiểm kê. Kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 của cấp xã là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện và toàn tỉnh. Kiểm kê đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì xây dựng và thực hiện; Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan là đơn vị phối hợp thực hiện. Kết thúc kỳ kiểm kê đất đai sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh báo cáo số liệu kiểm kê cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp. Ðối tượng kiểm kê đất đai gồm: kiểm kê loại đất; đối tượng sử dụng đất; đối tượng được Nhà nước giao quản lý đất thực hiện theo các Ðiều 8, 9, 10 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nội dung kiểm kê gồm: kiểm kê chi tiết các loại đất, loại đối tượng sử dụng đất, loại đối tượng quản lý; kiểm kê chi tiết một số loại đất theo yêu cầu của Chỉ thị số 15/CT-TTg (kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đối với các nội dung tại điểm a và b, khoản 2 của Chỉ thị số 15/CT-TTg; kiểm kê đất đai chuyên đề đối với các nội dung tại điểm c, mục 2 của Chỉ thị số 15/CT-TTg). Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019: được xây dựng trên phạm vi toàn tỉnh theo đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh. Trong đó, bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã được lập là bản đồ hiện trạng sử dụng đất cơ bản; bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện được lập trên cơ sở tiếp biên, tổng hợp, khái quát hóa từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp xã; bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh được tổng hợp từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện. Nội dung, phương pháp và ký hiệu thể hiện trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT. 4 nhóm giải pháp chính để thực hiện Kế hoạch là: việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được thực hiện theo đúng phương pháp quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT (phải khoanh vẽ tất cả các khoanh đất theo từng loại đất, từng đối tượng quản lý đất cần kiểm kê trong phạm vi hành chính từng xã, phường, thị trấn trên bản đồ điều tra khoanh vẽ ở kỳ kiểm kê năm 2014 đã được cập nhật, chỉnh lý ở các kỳ thống kê đất đai hàng năm); việc thống kê chi tiết một số loại đất theo Chỉ thị số 15/CT-TTg (các nội dung tại điểm a và b, khoản 2 được thực hiện trên cơ sở tài liệu, dữ liệu đất đai hiện có, kết hợp với điều tra thực tế khoanh vẽ, chỉnh lý trên bản đồ đối với các trường hợp biến động trong kỳ kiểm kê từ năm 2015-2019; đối với các nội dung chuyên đề tại điểm c, mục 2 được thực hiện bằng phương pháp điều tra trực tiếp để tổng hợp, báo cáo...); ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc tính toán, tổng hợp diện tích đất đai và sử dụng phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng để tổng hợp đầy đủ, chính xác, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp ở dạng số để đảm bảo độ chính xác, thống nhất kết quả kiểm kê đất đai; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm chất lượng số liệu kiểm kê và bản đồ hiện trạng sử dụng đất phản ánh đúng thực tế sử dụng đất... Thời điểm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được tính đến hết ngày 31-12-2019 (UBND cấp xã triển khai thực hiện từ ngày 1-8-2019, hoàn thành và nộp báo cáo lên UBND cấp huyện trước ngày 16-1-2020; UBND cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 1-3-2020; UBND tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16-4-2020). Ðể thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh năm 2019; lập dự toán kinh phí; phối hợp với các sở, ngành để triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đúng kế hoạch, tiến độ. Ðối với cấp huyện: xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn; phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến các cấp, ngành và tuyên truyền sâu rộng cho người dân về chủ trương, kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra kết quả kiểm kê đất đai cấp xã trước khi tiếp nhận, chịu trách nhiệm về kết quả của cấp xã trước khi trình UBND huyện phê duyệt. UBND các xã, phường, thị trấn tập trung huy động lực lượng, tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện theo đúng thời gian quy định./.

Thành Trung

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com