Thông báo kết quả điểm phúc khảo thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018
Cập nhật lúc16:36, Thứ Bảy, 05/01/2019 (GMT+7)

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 923-QĐ/TU ngày 01/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2018;

Căn cứ kết qủa của Ban Phúc khảo bài thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh năm 2018.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH THÔNG BÁO

Kết quả điểm phúc khảo của cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2018 (có danh sách kèm theo) trên Báo Nam Định điện tử địa chỉ: www.baonamdinh.com. vn.

Theo quy định về công tác thi nâng ngạch, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả phúc khảo, Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh năm 2018 sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận kết quả thi./.

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Kiêm
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Trần Văn Chung

---------------------------------------------

(kèm theo Thông báo số 25-TB/HĐTNN ngày 04/01/2019)

Số TT

Họ và tên

Số
báo danh

Năm
sinh

Chức vụ,
đơn vị công tác

Kết quả Phúc khảo môn kiến thức chung

Ghi
chú

Điểm chấm
lần đầu

Điểm chấm phúc khảo

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Bùi Thị Hòa

ND015

1978

TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ý Yên

77

82

 

2

Nguyễn Tiến Tùng

ND032

1972

Chánh Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Giao Thủy

67

72

 

 

 

,
,
.
,
,
,