,
Cập nhật lúc: 08:02 |17/07/2019
Với sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, các trung tâm học tập cộng đồng trong tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
,
,
.
,
,
,
,