,
Cập nhật lúc: 08:15 |15/05/2019
Trong những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đưa lịch sử địa phương vào giảng dạy tại các giờ ngoại khoá. Đây là cách làm mới góp phần đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy bộ môn Lịch sử. Trong các tiết học, giáo viên lồng ghép kiến thức, nỗ lực sáng tạo phương pháp chuyển tải, khơi dậy niềm yêu thích để học sinh hứng thú...
,
,
.
,
,
,
,