Sửa đổi, bổ sung quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Cập nhật lúc07:44, Thứ Ba, 21/07/2020 (GMT+7)

Cục Thuế tỉnh vừa có Thông báo số 3203 phổ biến một số nội dung cơ bản của Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24-6-2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24-2-2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

5 điểm mới của Nghị định 68/2020/NĐ-CP gồm: Điều chỉnh tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay (sau khi trừ tiền lãi tiền gửi và lãi cho vay) và nâng ngưỡng khống chế từ 20% lên 30%. Cho phép chuyển tiếp phần chi phí lãi vay không được trừ. Quy định thêm một số trường hợp ngoại trừ không áp dụng khống chế chi phí lãi vay ngoài người nộp thuế (ngoài đối tượng áp dụng của Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Kinh doanh bảo hiểm theo quy định trước đây tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP cụ thể là: Các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của Chính phủ thực hiện theo phương thức Chính phủ đi vay nước ngoài cho các doanh nghiệp vay lại; Các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững); Các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước (nhà ở tái định cư, nhà ở công nhân, sinh viên và dự án phúc lợi công cộng khác). Nghị định 68 có hiệu lực thi hành từ ngày 24-6-2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2019, đồng thời việc xác định chi phí lãi vay được trừ sẽ được áp dụng hồi tố cho các kỳ tính thuế cho năm 2017, 2018. Thay thế mẫu thông tin (Mẫu số 01 trong phụ lục Nghị định 68/2020/NĐ-CP) về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết thay cho Mẫu 01 trong Phụ lục Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

Thông báo được đăng tải trên website Cục Thuế tỉnh và gửi Chi cục Thuế các huyện để người nộp thuế tiện theo dõi cập nhật và thực hiện./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,