Nhà nước chỉ đầu tư cho một số báo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Cập nhật lúc08:04, Thứ Ba, 06/11/2018 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực báo chí thì thực hiện sắp xếp theo lộ trình của Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị thông qua; phấn đấu đến năm 2021 có tối thiểu 10% đơn vị tự chủ về chi thường xuyên, chi thường xuyên và chi đầu tư. Đến năm 2025, phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ chi thường xuyên, chi thường xuyên và chi đầu tư.  

Nhà nước chỉ đầu tư, bảo đảm cho một số báo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền; có hỗ trợ ngân sách (theo hình thức đặt hàng) đối với những ấn phẩm, chuyên mục, chương trình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị cụ thể trong từng giai đoạn, khu vực.

Chính phủ đặt mục tiêu giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2015 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017.  

Về thực hiện cơ chế tự chủ, các đơn vị tăng dần mức độ tự chủ về tài chính hằng năm phù hợp với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công; phấn đấu đến 2021 có tối thiểu 10% đơn vị tự chủ về chi thường xuyên, chi thường xuyên và chi đầu tư, giảm bình quân 10% chi trực tiếp ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Theo Quy hoạch, các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực báo chí (bao gồm: báo và tạp chí in; phát thanh, truyền hình; báo và tạp chí điện tử) được sắp xếp như sau:  

Ban Chấp hành Trung ương có Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản; mỗi ban của Đảng có 1 cơ quan tạp chí in. Báo Nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.  

Văn phòng Quốc hội có 1 cơ quan báo in, 1 cơ quan tạp chí in và cơ quan Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước có 1 cơ quan báo in và 1 cơ quan tạp chí in.

Bộ, cơ quan ngang bộ có 1 cơ quan báo in và 1 cơ quan tạp chí in; Bộ Quốc phòng có thêm Trung tâm Phát thanh, truyền hình Quân đội; Bộ Công an có thêm Trung tâm Phát thanh, truyền hình, điện ảnh Công an nhân dân.

Báo điện tử Chính phủ, Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.  

Cơ quan thuộc Chính phủ (trừ Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam) có 1 cơ quan tạp chí in. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Quân khu, Quân chủng có 1 cơ quan báo in hoặc 1 cơ quan tạp chí in.

Tổng cục, tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có 1 cơ quan tạp chí in.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 1 cơ quan báo in, 1 tạp chí và 1 đài phát thanh truyền hình.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh có 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình. Một số tỉnh, thành phố là địa bàn trọng điểm về kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch được có cơ quan tạp chí in chuyên ngành.  

Mỗi đài phát thanh và truyền hình địa phương chỉ có 1 kênh phát thanh, 1 kênh truyền hình, với Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có cơ chế đặc thù về mô hình tổ chức và phạm vi thông tin, mỗi đài được có 2 kênh phát thanh, 2 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Cơ quan, tổ chức được có cơ quan báo, tạp chí in thì được xuất bản báo, tạp chí điện tử.

Lộ trình thực hiện: Thực hiện theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc./.

 

,
,
.
,
,
,
,