,
Cập nhật lúc: 08:05 |19/06/2017
Ngày 13-6-2017 UBND tỉnh ban hành Công văn số 394/UBND-VP5 yêu cầu Sở TT và TT, Sở LĐ-TB và XH, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai hỗ trợ bộ thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn tỉnh.
,
,
.
,
,
,
,