,
Cập nhật lúc: 06:22 |17/07/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2018/NÐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Nghị định quy định rõ về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng như sau: Mức trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945: Diện thoát ly là 1 triệu 693 nghìn đồng; diện không thoát ly 2 triệu 874 nghìn đồng.
,
,
.
,
,
,
,