,
Cập nhật lúc: 18:05 |24/06/2017
Thời gian qua, việc thực hiện nếp sống văn minh (NSVM) trong việc cưới, việc tang ở xã Giao Hà (Giao Thuỷ) đã trở thành nền nếp góp phần làm cho đời sống văn hóa cộng đồng phát triển theo hướng lành mạnh, tiến bộ, văn minh. Đạt được kết quả này...
,
,
.
,
,
,
,