,
Cập nhật lúc: 08:12 |19/11/2018
Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền các chế độ, chính sách của Nhà nước về công tác bảo trợ xã hội, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội. Phòng LĐ-TB và XH hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát các đối tượng yếu thế, thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống của các đối tượng...
,
,
.
,
,
,
,