,
Cập nhật lúc: 09:19 |31/08/2018
Cùng với việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, với ý thức trách nhiệm, tình cảm, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, người có công với cách mạng, những năm qua, phong trào đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực...
,
,
.
,
,
,
,