Tạo động lực mới từ việc học và làm theo Bác (kỳ 2)

06:05, 24/05/2021

[links()]

(Tiếp theo kỳ trước)

II - Nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các quy định về nêu gương của Đảng, Ban TVTU đã phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; kịp thời ban hành các văn bản để cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm nêu gương của Trung ương. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù của từng ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Hầu hết nội dung các quy định chuẩn mực đạo đức đều được treo tại trụ sở cơ quan, đơn vị để nhắc nhở cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thường xuyên thực hiện. Thông qua đó, phong cách làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử của cán bộ, đảng viên có chuyển biến rõ rệt.

Cán bộ Phụ nữ xã Hải Châu (Hải Hậu) chăm sóc tuyến đường hoa kiểu mẫu (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021). Ảnh: VĂN TRọNG

Cán bộ Phụ nữ xã Hải Châu (Hải Hậu) chăm sóc tuyến đường hoa kiểu mẫu (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Ảnh: Văn Trọng

Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Nhận thức sâu sắc việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các quy định về nêu gương của Đảng có vai trò quan trọng trong xây dựng lực lượng, hàng năm Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 và phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, coi đây là tiêu chí, điều kiện để phân loại đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy. Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, văn hóa ứng xử, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; tập trung nâng cao ý thức “tự học, tự rèn” gắn với bồi dưỡng đào tạo tại chỗ cho cán bộ, chiến sĩ. Xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người chiến sĩ CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của cán bộ, chiến sĩ. Từ đó đã góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu, nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến rõ nét trong tinh thần thái độ và ý thức phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh người Công an Nam Định sống trong lòng dân. Từ năm 2016 đến nay, Công an tỉnh luôn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Còn đối với huyện Hải Hậu, điển hình của tỉnh và cả nước trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cũng từ thực hiện tốt việc nêu gương trong Chỉ thị 05, đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết: Huyện ủy Hải Hậu xác định thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các quy định về nêu gương của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là động lực để lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị. Từ nhận thức đó, Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn khâu đột phá trong học tập và làm theo gương Bác là lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là xây dựng Hải Hậu đạt huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể phải thực sự vào cuộc, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tạo niềm tin động viên nhân dân hăng hái phấn đấu học tập và làm theo gương Bác. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn để lựa chọn khâu, các việc đột phá, có lộ trình thực hiện, nhất là tập trung vào những vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm. Với nhận thức đúng về tầm quan trọng trong học tập và làm theo gương Bác là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở; vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc quyết liệt của mỗi cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân toàn huyện, trong 5 năm qua huyện Hải Hậu đã đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,3%/năm; giá trị sản xuất đạt 180 triệu đồng/ha, gấp1,8 lần năm 2016, tỷ trọng GDP trong nông nghiệp chỉ còn 18%, thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo dưới 5%. Đặc biệt, phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu với chủ đề “Đường có điện có hoa, nhà có tên, sông không rác, cán bộ chuyên cần, nhân dân đồng thuận” đã đi vào chiều sâu, trở thành nhu cầu đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năm 2018, Hải Hậu tiếp tục được Trung ương chọn là một trong 4 huyện xây dựng mô hình thí điểm huyện NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025. Với phương châm “Dân cần, dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân hưởng thụ”, sau 5 năm triển khai xây dựng NTM nâng cao, 2 năm triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, toàn huyện đã huy động trên 1.000 tỷ đồng (riêng xây dựng NTM kiểu mẫu 154 tỷ đồng chủ yếu từ công tác xã hội hóa), nhân dân đã ủng hộ gần 100 nghìn ngày công lao động làm đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội. Đến hết năm 2020, cả 546 xóm, tổ dân phố của huyện đều đạt NTM nâng cao; 17 xã, thị trấn đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh xét công nhận đạt NTM nâng cao; có 131 xóm, 3 xã đã cơ bản hoàn thành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Trong quá trình thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, Ban TVTU đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực hiện của cấp uỷ các cấp. Theo đó, ngoài việc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch của cấp ủy, các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện quy định của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và tăng cường thanh tra công vụ. Qua kiểm tra, thanh tra, giám sát, các đơn vị đã kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, thực chất hơn, hạn chế dần tính hình thức. Cùng với đó là sự chỉ đạo quyết liệt của Ban TVTU trong việc rà soát, xem xét, xử lý những cán bộ vi phạm, có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban TVTU, Thường trực Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, Ban TVTU đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) “Về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; có tác dụng cảnh tỉnh, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy trách nhiệm, tính chủ động tổ chức giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương trong mọi hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, không vụ lợi cá nhân, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Từ phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến sâu rộng, phát huy vai trò tự giác đi đầu và tinh thần “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời xây dựng được đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh; cán bộ, đảng viên không vi phạm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kỷ luật Đảng đối với cán bộ, đảng viên trong những năm qua cũng đã hạn chế; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương đổi mới, hội nhập và phát triển. 

(Còn nữa)
Văn Trọng  Lam Hồng


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com