Trực Đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cập nhật lúc09:04, Thứ Hai, 13/11/2017 (GMT+7)

Đảng bộ xã Trực Đạo (Trực Ninh) có 385 đảng viên sinh hoạt tại 26 chi bộ, trong đó có 22 chi bộ dân cư và 4 chi bộ đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, năm qua, Đảng uỷ xã Trực Đạo đã tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Xác định điều cốt lõi để việc thực hiện Chỉ thị số 05 đạt kết quả thiết thực và tạo hiệu ứng tích cực là sự nêu gương của cán bộ, đảng viên nên Đảng ủy xã Trực Đạo đã chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc học tập quán triệt các chuyên đề đến cán bộ, đảng viên; yêu cầu cán bộ, đảng viên tham gia học tập với thái độ tích cực, tự giác và trách nhiệm. Từ tháng 5-2016 đến nay, Đảng uỷ xã đã tổ chức học tập 2 chuyên đề: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” với trên 83% đảng viên tham gia. Thông qua đó giúp đảng viên nhận thức đúng, đủ mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; góp phần làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng đi sâu vào đời sống chính trị, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Sau khi tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề, xã xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Các chi bộ lựa chọn những nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp với tình hình, thiết thực giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương để đưa vào sinh hoạt thảo luận tại chi bộ, yêu cầu đảng viên xây dựng kế hoạch học tập cụ thể coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên. Từng cá nhân, nhất là người đứng đầu đều xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: gương mẫu trong học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách, tác phong công tác gần dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở; chống bệnh thành tích, bệnh hình thức, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; phát huy dân chủ, tăng cường tự phê bình và phê bình; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, “nói” đi đôi với “làm”... để tu dưỡng, rèn luyện. Kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác của đảng viên được lấy làm tiêu chuẩn đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hằng năm.

Xe cứu thương vận chuyển miễn phí giúp bệnh nhân nghèo của 2 cậu cháu ông Nguyễn Văn Cường, thôn 12, xã Trực Đạo.
Xe cứu thương vận chuyển miễn phí giúp bệnh nhân nghèo của 2 cậu cháu ông Nguyễn Văn Cường, thôn 12, xã Trực Đạo.

Việc học tập và làm theo Bác được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa khắc phục được tính hình thức, vừa tạo ra các phong trào thi đua trong công tác, đổi mới xây dựng phong cách, tác phong gần dân, sát dân, thực hiện đối thoại với nhân dân của cán bộ, đảng viên; tăng cường sự đoàn kết thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ của địa phương; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các mặt; giữ vững trật tự trị an... với các chương trình hành động như: Ra quân phòng chống tệ nạn xã hội, trật tự lòng, lề đường, xây dựng nếp sống văn minh nông thôn; giữ vững, tăng cường kỷ luật; xây dựng, thực hiện tốt chế độ, trách nhiệm, đạo đức cán bộ, công chức; thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, sách nhiễu, tiêu cực; sâu sát, gần gũi nhân dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ, bồi dưỡng, trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao sự gương mẫu trong cuộc sống và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu… tạo chuyển biến tốt, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Trong thực hiện kế hoạch “làm theo” Bác, một số chi bộ đã chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả như: các chi bộ địa bàn dân cư vận động nhân dân hiến đất, làm đường thi đua thực hiện phong trào chung sức xây dựng NTM…; Chi bộ Trạm y tế xã Trực Đạo nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; Chi bộ các trường học thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt… Phong trào học tập và làm theo Bác tiếp tục lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, nổi bật là các hoạt động xã hội, từ thiện như: xe cứu thương vận chuyển miễn phí cho bệnh nhân nghèo của 2 cậu cháu ông Nguyễn Văn Cường ở thôn 12; một số điển hình về hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa; giữ gìn an ninh trật tự xã hội, vệ sinh môi trường…

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05 ở xã Trực Đạo còn có những hạn chế: Một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ này nên việc xây dựng chuẩn mực đạo đức lối sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh chưa được cụ thể, thiết thực. Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thật sự sâu rộng; những điển hình trong học tập và làm theo Bác còn ít… Đồng chí Vũ Xuân Vượng, Bí thư Đảng ủy xã Trực Đạo cho biết: Trong thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tiếp tục quán triệt Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Trực Ninh về triển khai, quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm tiếp theo. Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh chương trình hành động thực hiện chuẩn mực đạo đức, phong cách đảng viên, cán bộ, công chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức ra sức học tập để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lựa chọn những nội dung phù hợp lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình học tập chính khóa ở các nhà trường trên địa bàn nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phổ biến nhân rộng./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh

 

,
,
.
,
,
,
,