,
Cập nhật lúc: 05:48 |10/06/2022
Vừa kết thúc năm học 2021-2022, mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Văn bản số 2153/BGDĐT-KHTC gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở giáo dục về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023.
,
,
.
,
,
,
,