,
Cập nhật lúc: 07:05 |18/07/2018
Ðể điều chỉnh, thí sinh lưu ý sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để truy cập vào Hệ thống thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ÐKXT bằng phương thức trực tuyến, dùng mã OTP để xác nhận thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ÐKXT.
,
,
.
,
,
,
,