Tiến tới cuộc bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Cập nhật lúc17:00, Thứ Hai, 22/02/2021 (GMT+7)

Chiều 22-2, Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức họp, thông qua kế hoạch tuyên truyền và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban. Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Để góp phần vào thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh, Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền bầu cử ĐBQH tập trung vào 8 nội dung cụ thể, gồm: Tuyên truyền về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp; Nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn ĐBQH, tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp, quyền bầu cử và ứng cử của công dân, trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử; Số lượng, cơ cấu đại biểu; Việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri… Trong đó, chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Những thành tựu của Quốc hội và HĐND qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực Nhà nước trong việc thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm qua; đặc biệt là 5 năm gần đây. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở các vùng còn nhiều khó khăn, vùng có đông đồng bào tôn giáo. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền kết quả, thành công của cuộc bầu cử ở tỉnh. Hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cổ động, tổ chức tọa đàm, tuyên truyền miệng, tập huấn...; bảo đảm đa dạng kịp thời, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả đến mọi người dân. Hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử được tiến hành từ tháng 2-2021, cao điểm từ tháng 4-2021 đến ngày bầu cử 23-5-2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử. Cụ thể công tác tuyên truyền tập trung vào 3 đợt: Đợt 1 từ tháng 2-2021, cao điểm tháng 4-2021; đợt 2 từ tháng 4-2021 đến ngày bầu cử 23-5-2021; đợt 3 sau ngày bầu cử 23-5-2021.

 Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là hoạt động chính trị quan trọng, sâu rộng. Cùng với việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, Tiểu ban sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền cuộc bầu cử tại các địa phương. Các cơ quan, đơn vị thành viên Tiểu ban cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về Cuộc bầu cử phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp./.

Tin, ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,