Triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội
Cập nhật lúc18:00, Chủ Nhật, 19/04/2020 (GMT+7)

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 94/UBND-VP6 “Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội”. Nội dung Công văn như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước; Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 19-3-2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và Văn bản số 3147/BTC-TCT ngày 19-3-2020 của Bộ Tài chính về việc phối hợp triển khai Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1. Cục Thuế tỉnh:

- Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết xử lý nợ và xây dụng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo xử lý nợ thuế, hoàn thành trước ngày 30-4-2020;

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các Đài Truyền thanh địa phương để tuyên truyền, phổ biến kịp thời những nội dung của Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và Chỉ thị số 03/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính để các cơ quan, doanh nghiệp, người dân hiểu, thực hiện và giám sát việc thực hiện;

- Trước ngày 1-7-2020, rà soát, phân loại nợ theo từng địa bàn, theo từng đối tượng được xử lý nợ thuế đảm bảo chính xác theo đúng quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội; Phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện, thành phố trong chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xác minh chính xác tình trạng hoạt động hiện nay của người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, để trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội;

- Tổ chức tập huấn các nội dung của Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn, hồ sơ, thủ tục hành chính, quy trình xử lý cho cán bộ công chức thuế để triển khai, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả;

- Thực hiện công khai các quy trình, thủ tục về xử lý nợ để người nộp thuế biết, thực hiện và giám sát công chức thuế thực hiện;

- Bố trí cán bộ, công chức chuyên trách quản lý nợ phối hợp với công chức của các bộ phận liên quan tiếp nhận, hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế khi thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Lập danh sách, cung cấp cho cơ quan thuế các thông tin về việc người nộp thuế có quyết định giải thể; các quyết định hoặc thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất kinh doanh trước ngày 30-4-2020;

- Tiếp tục phối hợp với Cục Thuế tỉnh rà soát thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động;

- Phối hợp với cơ quan thuế trong thực hiện thu hồi lại số nợ tiền thuế; tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đã được xóa nợ khi người nộp thuế trở lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh mới.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định phối hợp với Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các nội dung của Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và Chỉ thị số 03/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính từ nay đến ngày 1-7-2020.

4. Công an tỉnh Nam Định:

- Chỉ đạo các Phòng Nghiệp vụ, Công an các địa phương thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 01/QCPH/CT-CAT ngày 16-11-2017 giữa Cục Thuế và Công an tỉnh trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế;

- Hỗ trợ cơ quan thuế các cấp trong rà soát hồ sơ, xác định người nộp thuế đã chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc đi khỏi nơi cư trú;

- Phối hợp với cơ quan thuế xác minh thông tin người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan thuế.

5. UBND các huyện, thành phố Nam Định:

- Chỉ đạo Chi cục Thuế thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội; Chỉ thị số 03/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đúng quy định;

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với Chi cục Thuế: Lập danh sách, cung cấp thông tin trước ngày 30-4-2020 về các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quyết định giải thể, các quyết định hoặc thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký sản xuất, kinh doanh; 

-  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời những nội dung của Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và Chỉ thị số 03/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính để các cơ quan, doanh nghiệp, người dân hiểu, đồng tình thực hiện và giám sát việc thực hiện trên địa bàn;

- Phối hợp với cơ quan thuế trong việc thực hiện thu hồi lại số nợ tiền thuế; tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã được xóa nợ khi người nộp thuế trở lại sản xuất, kinh doanh hoặc xin cấp mới giấy phép đăng ký kinh doanh;

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kịp thời cho cơ quan Thuế trong việc lập hồ sơ xử lý nợ và xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định khẩn trương thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời gửi báo cáo về Cục Thuế tỉnh để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định./.

,
,
.
,
,
,
,