Quy định tạm thời mức chi hỗ trợ cách ly y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Cập nhật lúc18:44, Thứ Hai, 23/03/2020 (GMT+7)

Ngày 19-3-2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 572/QÐ-UBND quy định tạm thời mức chi hỗ trợ cách ly y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các mức chi hỗ trợ cách ly y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tạm thời được áp dụng cho 3 nội dung, gồm: Hỗ trợ tiền ăn cho người cách ly (trừ những người tự chi trả) và người tham gia phục vụ công tác cách ly y tế nhưng không được hưởng phụ cấp theo Quyết định số 73/2011/QÐ-TTg ngày 28-12-2011 của Thủ tướng Chính phủ. (Trường hợp đối tượng được hỗ trợ tiền ăn theo quy định khác, thì chỉ được nhận một mức hỗ trợ cao nhất). Trong đó, hỗ trợ 80 nghìn đồng/ngày/người đối với trường hợp cách ly tại cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung (các cơ sở y tế, quân sự, công an, cơ sở lưu trú du lịch...) và người tham gia phục vụ công tác cách ly y tế không được hưởng phụ cấp theo Quyết định số 73/2011/QÐ-TTg ngày 28-12-2011 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ 100 nghìn đồng/ngày/người đối với người nước ngoài cách ly tại các cơ sở lưu trú du lịch. Mức chi hỗ trợ tiền ăn được áp dụng từ ngày 25-2-2020. Hỗ trợ tiền nghỉ (trừ những trường hợp tự chi trả) đối với trường hợp cơ sở trưng dụng cách ly là cơ sở lưu trú du lịch ngoài công lập. Trong đó, hỗ trợ 60% đơn giá thuê phòng nghỉ của cơ sở lưu trú du lịch tại thời điểm trưng dụng với số phòng nghỉ thực tế trưng dụng cho người cách ly nghỉ nhưng tối đa không quá 300 nghìn đồng/ngày/phòng; trường hợp số phòng trưng dụng cho người cách ly nghỉ không hết số phòng nghỉ hiện có của cơ sở trưng dụng, mức hỗ trợ 20% đơn giá cho thuê phòng nhưng tối đa không quá 70 nghìn đồng/ngày/phòng, với số phòng được thanh toán tính theo công suất sử dụng phòng của cơ sở lưu trú du lịch trong phạm vi 7 ngày, trước ngày được trưng dụng trừ đi số phòng có người cách ly ở và khách du lịch đã thuê. Các nội dung hỗ trợ và thanh toán khác để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Về nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ, cụ thể: Ðối với công tác cách ly do cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị Quân đội, Công an thực hiện (đối với phần hỗ trợ thêm) do ngân sách tỉnh đảm bảo từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Ðối với công tác cách ly do đơn vị cấp huyện thực hiện, do ngân sách cấp huyện đảm bảo từ nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán khoản kinh phí được hỗ trợ theo đúng chế độ quy định của Nhà nước. Các đơn vị thực hiện chi phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,