Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) làm việc tại tỉnh ta
Cập nhật lúc20:10, Thứ Ba, 26/03/2019 (GMT+7)

Chiều 26-3, Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X): “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”, do Thượng tướng Nguyễn Văn Ðược, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với Ðoàn, có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Ðặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Ðoàn.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Qua 10 năm thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh ta đã có nhiều đổi mới và đạt được kết quả quan trọng. Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Ðảng từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đã bám sát nội dung Kết luận, xây dựng chương trình, kế hoạch đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Kết quả đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về vị trí, vai trò hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Ðảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng thời thực hiện tốt cơ chế “Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân được tăng cường, phát huy và thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân. Hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các phong trào, các cuộc vận động được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai với nhiều cách làm hiệu quả gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Việc tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tạo không khí dân chủ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy Ðảng, chính quyền, nhất là trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Ðể tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị, thời gian tới các cấp ủy Ðảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân với Ðảng, chính quyền, phát huy dân chủ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở các cấp, các ngành. Ðẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động. Ðổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa hoạt động dân vận chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc các cấp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Phát huy vai trò tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm rõ những nội dung Ðoàn công tác yêu cầu và khẳng định: Việc thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó đã phát huy vai trò hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; có nhiều hoạt động hướng về cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Từ đó phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nổi bật là trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh trong thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Ðảng đối với công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng về công tác dân vận, Mặt trận và đoàn thể.

Trước đó, Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương đã đi nắm tình hình thực tế việc thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị tại huyện Ý Yên./.

Tin, ảnh: Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,