Thành phố Nam Định đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ
Cập nhật lúc08:28, Thứ Hai, 16/03/2015 (GMT+7)

Ngày 13-3-2015, UBND Thành phố Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Trong năm 2014, Thành phố Nam Định tiếp tục kiện toàn Hội đồng KHCN theo hướng nâng cao năng lực tư vấn, quản lý các nhiệm vụ KHCN trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, đời sống nhân dân và giữ vững danh hiệu là đơn vị đứng đầu trong toàn tỉnh về hoạt động KHCN. Hội đồng KHCN đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND thành phố áp dụng cơ chế hỗ trợ để khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới trong các lĩnh vực sản xuất, công tác và đời sống. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các hoạt động KHCN tới nhân dân theo các chuyên đề về: Sở hữu trí tuệ; Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; thương hiệu sản phẩm; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc chuyên môn; tổng hợp các đề tài, dự án, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cấp cơ sở... Hỗ trợ và khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đầu tư đổi mới công nghệ; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Toàn thành phố đã có khoảng 550 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng trong các lĩnh vực: Quản lý điều hành, cải cách hành chính, sản xuất công, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, bảo vệ môi trường, giảng dạy và công tác khác. Trong đó Hội đồng KHCN thành phố quyết định trao giải sáng kiến cải tiến cho 92 tác giả và nhóm tác giả; tổ chức thẩm định, nghiệm thu 4 đề tài khoa học cấp thành phố.

Năm 2015, thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KHCN phục vụ phát triển sản xuất và đời sống. Trong đó quan tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức của cán bộ công chức và người dân về KHCN. Tăng cường công tác quản lý KHCN, làm tốt vai trò định hướng trong nghiên cứu, sáng tạo và đổi mới công nghệ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào thực tế sản xuất và đời sống. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trong các lĩnh vực sản xuất, công tác và đời sống xã hội. Đồng thời đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KHCN làm cơ sở cho việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất./.

Nguyễn Hương

,
,
.
,
,
,
,