Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX)

07:06, 07/06/2013

Ngày 6-6-2013, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT). Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị trực tuyến, ở đầu cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến.
Các đồng chí: Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến.

Sau 10 năm thực hiện nghị quyết, khu vực KTTT có những chuyển biến tích cực. Nhiều HTX, liên HTX mới được thành lập, hoạt động đa dạng trên các ngành nghề, lĩnh vực; số tổ hợp tác tiếp tục tăng. Tính đến ngày 31-12-2011, cả nước có trên 37 nghìn tổ hợp tác, tăng 53,36% so với năm 2001, thu hút khoảng 3 triệu thành viên, trong đó có 123.506 tổ hợp tác nông, lâm nghiệp (chiếm 33,38%), 47.138 tổ CN-TTCN (chiếm 12,74%), 65.675 tổ thương mại dịch vụ (chiếm 17,75%), 14.245 tổ thủy sản (chiếm 3,85%), 83.176 tổ tín dụng vay vốn (chiếm 22,48%)… Cả nước có khoảng 19.500 HTX, 54 liên HTX (tăng 4.659 HTX so với năm 2001); trong đó có 9.684 HTX nông nghiệp (chiếm 49,7%), 1.325 HTX thương mại dịch vụ (chiếm 6,7%), 2.897 HTX CN-TTCN (chiếm 14,9%), 1.100 HTX giao thông vận tải (chiếm 5,7%)… Khu vực HTX thu hút khoảng 10 triệu xã viên và tạo việc làm cho trên 2 triệu lao động. Phần lớn các HTX đã hoàn thành việc chuyển đổi theo Luật HTX. Nhiều HTX được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động, trong đó xuất hiện một số điển hình tiên tiến, hỗ trợ tốt hơn kinh tế hộ xã viên, tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho người lao động. Liên kết giữa các HTX và giữa HTX với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác bước đầu có sự phát triển, một số liên HTX được thành lập và hoạt động có hiệu quả. Trong quá trình hoạt động, các tổ chức KTTT đã từng bước khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, KTTT vẫn chưa thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài, chậm khắc phục; tốc độ tăng trưởng của khu vực KTTT chậm, thiếu ổn định; năng lực, trình độ cán bộ quản lý còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong kinh tế thị trường; sự liên kết, hợp tác của các tổ chức KTTT chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp, vai trò của liên HTX chưa được phát huy; tỷ lệ đóng góp vào GDP của cả nước giảm dần, không đạt được mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, trong thời gian tới cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX); tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, đưa KTTT thực sự là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần cùng với kinh tế Nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, bảo đảm an sinh xã hội. Phát triển KTTT phải gắn với tái cơ cấu nền kinh tế đất nước, chương trình xây dựng NTM và các chương trình mục tiêu quốc gia khác. Tập trung thực hiện một số giải pháp lớn: thống nhất và nâng cao nhận thức về bản chất, vai trò của KTTT; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong phát triển KTTT; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về KTTT từ Trung ương đến địa phương; tổ chức triển khai có hiệu quả Luật HTX năm 2012, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT; tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức Liên minh HTX, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, hội, hiệp hội trong phát triển KTTT.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về KTTT, thời gian tới các ban Đảng, ban Cán sự Đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể: tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) và Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX); đổi mới phương thức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về KTTT. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên cần xác định rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết về phát triển KTTT, coi đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của địa phương, đơn vị; chăm lo củng cố và phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể trong tổ chức KTTT theo quy định trên cơ sở tôn trọng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KTTT. Khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) và các giải pháp nêu trong Kết luận của Bộ Chính trị bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, trong đó cần chú trọng những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém thời gian qua, đưa KTTT phát triển ngày càng hiệu quả và bền vững. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật HTX năm 2012, rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các văn bản, các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển KTTT, phát triển HTX; kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực quản lý của bộ máy quản lý Nhà nước về KTTT từ Trung ương đến địa phương và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển KTTT. Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục củng cố, đổi mới tổ chức, nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt chức năng là tổ chức đại diện của HTX và các nhiệm vụ được quy định tại Luật HTX./.

Tin, ảnh: Thu ThủyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com