Trường Chinh - Một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam
Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định (kỳ 1)
Cập nhật lúc06:20, Thứ Năm, 05/03/2020 (GMT+7)

GS. TS Nguyễn Xuân Thắng

Đồng chí Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9-2-1907, trong một gia đình trí thức yêu nước tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Với 81 tuổi đời, hơn 60 năm hoạt động cách mạng liên tục (1925-1988), đồng chí được phân công giữ nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước như: Quyền Tổng Bí thư, rồi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam... Đồng chí là đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa VII.

Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện là người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có đạo đức cách mạng trong sáng, chân thành, khiêm tốn, giản dị, yêu thương đồng chí, đồng bào. Do công lao to lớn đối với cách mạng, đồng chí vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh cùng các đồng chí Thường vụ Trung ương Đảng họp bàn mở Chiến dịch Biên giới, năm 1950.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh cùng các đồng chí Thường vụ Trung ương Đảng họp bàn mở Chiến dịch Biên giới, năm 1950.

Trường Chinh - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

Hoạt động trong phong trào yêu nước từ năm 1925, gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên năm 1927, tham gia vào tiến trình vận động thành lập Đảng và trở thành nhà cách mạng chuyên nghiệp năm 1929, đồng chí Trường Chinh là một đảng viên lớp đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần đưa cách mạng nước ta vào giai đoạn lịch sử mới theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Vượt qua địa ngục trần gian ở nhà tù Hỏa Lò và Sơn La (1930 - 1936), đồng chí đã cống hiến to lớn vào cuộc vận động dân chủ (1936 - 1939) do Đảng ta lãnh đạo. Năm 1940, hệ thống tổ chức của Đảng bị kẻ thù phá vỡ, trên cương vị Quyền Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng chí đã nỗ lực tổ chức lại bộ máy của Đảng và đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

Với đóng góp to lớn đối với cách mạng, tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (5-1941), đồng chí được bầu là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, cùng với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân tiến hành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám vĩ đại (1945), đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí Trường Chinh cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", giữ vững thành quả cách mạng, chuẩn bị toàn diện để dân tộc bước vào cuộc chiến tranh ái quốc trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

Năm 1951, Đảng ta ra hoạt động công khai. Được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam, đồng chí Trường Chinh đã cùng Trung ương Đảng và Bác Hồ lãnh đạo toàn quân, toàn dân ta tập trung mọi nguồn lực làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ. Từ sau năm 1957, là ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trên cả nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Năm 1986, trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí chính là người lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội VI, đưa nước ta vào thời kỳ đổi mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí luôn dành hết trí, lực đến hơi thở cuối cùng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên.

Vượt qua mọi thử thách khốc liệt của ngục tù đế quốc, của chiến tranh, hoặc trước những khó khăn, nghiệt ngã của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, vừa mở đường vừa tiến lên, đồng chí Trường Chinh đã suốt đời phấn đấu quên mình cho lý tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đó là hiện thân sinh động của một nhà yêu nước, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng ở thời đại Hồ Chí Minh.

(còn nữa)


 

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,