Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định (kỳ 3)
Cập nhật lúc06:09, Thứ Năm, 19/03/2020 (GMT+7)

GS. TS Nguyễn Xuân Thắng

(tiếp theo)

Trường Chinh - Nhà văn hóa lớn

Là một nhà chính trị quyết tâm chiến đấu vì quyền dân tộc và quyền con người Việt Nam, đồng chí Trường Chinh đã kế thừa, không ngừng hoàn thiện mình bằng những giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại để tôi luyện thành một nhân cách văn hóa, một nhà văn hóa lớn, đóng góp quan trọng hình thành đường lối lãnh đạo và lý luận của Đảng về văn hóa.

Từ trước năm 1945, đồng chí Trường Chinh đã sớm đặt cơ sở lý luận cho việc xây dựng một nền văn hóa mới Việt Nam theo phương châm dân tộc, khoa học, đại chúng. Các tác phẩm Đề cương về văn hóa Việt Nam, Mấy nguyên tắc lớn của cuộc vận động văn hóa mới Việt Nam lúc này, Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam, được coi là những tác phẩm góp phần đặt cơ sở lý luận cho đường lối xây dựng nền văn hóa - văn nghệ cách mạng của Việt Nam. Đồng chí là hiện thân của công tác tư tưởng và công tác văn hóa - văn nghệ của Đảng trong cách mạng nước ta ở thế kỷ XX.

Đồng chí Trường Chinh cũng là người tổ chức, chỉ đạo công tác báo chí của Đảng và trực tiếp viết nhiều bài báo với tính chiến đấu cao, có sức thuyết phục và cổ động cách mạng mạnh mẽ, sâu rộng. Những bài báo đó là một bộ phận trọng yếu trong di sản tư tưởng và lý luận của đồng chí Trường Chinh và giữ một vị trí đặc biệt trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.

Là một nhà thơ cách mạng, với bút danh Sóng Hồng, đồng chí đã để lại cho những người cầm bút, các nhà hoạt động văn hóa - văn nghệ và báo chí tuyên ngôn bất hủ:

"Dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền”

Là một nhà văn hóa lớn, đồng chí luôn luôn đứng ở tầm cao văn hóa của dân tộc và nhân loại để suy nghĩ và sáng tạo trong chính trị. Ở đồng chí, văn hóa đã làm phong phú thêm chính trị, văn hóa đã soi đường cho chính trị.

Là một học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí đã phát huy sức mạnh của cả chính trị và văn hóa và trở thành một nhà lãnh đạo kiệt xuất về chính trị, uyên thâm về văn hóa. Đồng chí đã di huấn cho Đảng: "Đặc biệt cần tập trung nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh để giáo dục rộng rãi trong nhân dân; nghiên cứu và giáo dục lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa, phẩm chất con người mới xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng...".

Đảng ta khẳng định, "ở đồng chí, nhà chính trị, nhà tư tưởng, nhà lý luận, nhà văn hóa, nhà báo, nhà thơ đã quyện vào nhau làm một". Chính điều này là một yếu tố tạo nên phẩm chất nhà lãnh đạo kiệt xuất Trường Chinh.

Trường Chinh - Tấm gương đạo đức trong sáng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Trường Chinh luôn có mặt ở những nơi nguy hiểm khó khăn, gắn bó với đồng chí, hòa mình với nhân dân, vượt qua ngục tù và án tử hình của chế độ thực dân, suốt đời phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Năm 1941, khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, trên cương vị Quyền Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Trường Chinh có điều kiện được làm việc dưới sự chỉ dẫn trực tiếp của Người, giải quyết các nhiệm vụ quan trọng của cách mạng. Trước những sai lầm của Đảng trong cải cách ruộng đất, đồng chí Trường Chinh nhận trách nhiệm, xin từ chức Tổng Bí thư để nhận nhiệm vụ Trưởng ban sửa sai và hoàn thành nhiệm vụ này một cách nghiêm túc, giữ vững uy tín của Đảng. Những người cộng sản luôn ghi nhớ di huấn của đồng chí: "Công tác cách mạng của chúng ta có thành tích và cũng có sai lầm. Điều cốt yếu là Đảng ta tránh được những sai lầm về đường lối cách mạng, và một khi phạm sai lầm dù lớn, dù nhỏ đều thành khẩn nhận hết sai lầm và kiên quyết sửa chữa... Vì đường lối cách mạng của Đảng ta đúng, bản chất chế độ ta tốt, quần chúng nhân dân ta nói chung vẫn tin tưởng ở Đảng và Chính phủ ta, cho nên ta có điều kiện tốt để sửa sai và tiến lên''.

Đổi mới - lúc đầu ý kiến còn khác nhau. Đồng chí Trường Chinh đã kiên trì, thẳng thắn đấu tranh theo mục tiêu của Đảng vì phát triển đất nước xã hội chủ nghĩa, vượt qua mọi khó khăn dẫn dắt toàn Đảng tiến lên và trở thành một trong những nhân vật hàng đầu lãnh đạo công cuộc đổi mới ở nước ta.

Suốt đời học tập và rèn luyện theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người sống giản dị, chan hòa rộng lượng, lấy đoàn kết làm trọng và bảo vệ sự thống nhất trong Đảng như bảo vệ con ngươi của mắt mình, đồng chí "là tấm gương sáng về tính kiên cường cách mạng, tính nguyên tắc và tổ chức kỷ luật, tình cảm chân thành với đồng bào, đồng chí, tính khiêm tốn, giản dị trong cuộc sống hằng ngày, cách làm việc khoa học, cẩn thận, cụ thể nhằm hiệu quả thiết thực". Đó là một nhân cách cao thượng và trong sáng, một tấm gương đem lại niềm tự hào cho những người cộng sản. Đảng và dân tộc ta đã tôn vinh đồng chí là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong cuộc hành trình gian khó để đi tới thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, chúng ta cần hơn bao giờ hết những tấm gương, phẩm chất của nhà lãnh đạo như đồng chí Trường Chinh.

Trường Chinh - Người con ưu tú của quê hương Nam Định

Nam Định là không gian ra đời và bắt đầu những hoạt động yêu nước đầu tiên của đồng chí Trường Chinh. Mặc dù hoạt động ở Nam Định không nhiều, nhưng đồng chí đã để lại những dấu ấn quan trọng đối với sự phát triển của phong trào cách mạng nơi đây.

Trên bước đường hoạt động cách mạng của mình, dù ở đâu, cương vị nào, đồng chí Trường Chinh cũng luôn dành cho quê hương Nam Định những tình cảm tốt đẹp, nồng hậu nhất. Những lần về thăm, làm việc với Đảng bộ và nhân dân Nam Định, với nhãn quan chính trị sắc bén, sự sâu sát thực tế của một nhà lãnh đạo cách mạng, đồng chí Trường Chinh luôn quan tâm, nhắc nhở Đảng bộ tỉnh Nam Định chú ý phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện, phấn đấu đưa Nam Định trở thành một tỉnh giàu mạnh. Đối với gia đình, họ hàng, làng xóm, bạn bè... đồng chí luôn thể hiện là người con trung hiếu, bạn bè thủy chung, sâu sắc, trọng nghĩa tình. Đồng chí từng nói: "tôi không năng về quê, vì bận lo công việc chung của cả nước. Tuy vậy, tôi vẫn luôn theo dõi từng bước tiến của quê hương".

Cùng với nhiều bậc tiên liệt đi trước, đồng chí Trường Chinh, người con ưu tú của quê hương, là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Nam Định. Đó cũng là động lực, niềm tin, hành trang để Nam Định vững bước đi lên trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với vị thế của vùng đất hào khí "Đông A". Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, Đảng bộ và nhân dân Nam Định luôn quan tâm chỉ đạo việc học tập noi gương các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối của Đảng và dân tộc, trong đó có đồng chí Trường Chinh, người đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Học tập và noi gương đồng chí Trường Chinh, Đảng bộ và nhân dân Nam Định luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Công lao và sự nghiệp của đồng chí Trường Chinh đối với Đảng và cách mạng Việt Nam là vô cùng to lớn. Đồng chí đã đi xa nhưng cuộc đời cao đẹp của đồng chí vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và trong lòng nhân dân ta.

  

,
,
.
,
,
,
,