LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH (1975-2005)
Đảng bộ lãnh đạo bước đầu chuyển đổi cơ chế quản lý KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh (Kỳ 11)
Cập nhật lúc03:38, Thứ Năm, 14/07/2016 (GMT+7)

(Tiếp theo)

    Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 83-CT/TW ngày 26-11-1979 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phát thẻ đảng viên, ngày 10-4-1981, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Thông tri số 31-TT/TU về việc tăng cường lãnh đạo hoàn thành tốt công tác phát thẻ đảng viên, yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác phát thẻ Đảng trong toàn Đảng bộ. Công tác phát thẻ Đảng được kết hợp chặt chẽ với công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra. Trong quá trình phát thẻ đảng viên, các đơn vị đều tiến hành nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, đồng thời đối chiếu với tư cách đảng viên để phân loại đảng viên. Nhiều cơ sở đã tổ chức cho quần chúng góp ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên. Thông qua việc phát thẻ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các tổ chức cơ sở đảng đã có những chuyển biến tốt, nhiều cơ sở yếu kém đã vươn lên khá. Tính đến cuối năm 1981, toàn Đảng bộ có gần 105.700 đảng viên được phát thẻ, bằng 96% tổng số đảng viên, ở 15 đảng bộ huyện, thành thị, sau khi phát thẻ, số lượng đảng viên loại I chiếm 47%; loại II chiếm 36,15%; loại III chiếm 7,23%; số còn lại từ loại IV tới loại VI chiếm 8-9%.

    Cuối năm 1982, Tỉnh ủy chỉ đạo tổng kết công tác phát thẻ đảng viên từ cơ sở. Toàn tỉnh có 97% cơ sở đảng và 100% các đảng bộ trực thuộc tỉnh (24 đảng bộ) tiến hành tổng kết. Qua tổng kết công tác phát thẻ, các đảng bộ rút ra được nhiều kinh nghiệm; đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương. Chất lượng đội ngũ đảng viên qua đó được nâng lên, góp phần làm cho nội bộ Đảng thêm trong sạch, vững mạnh.

    Công tác kiểm tra của Đảng bộ từ năm 1981 đến 1985 có nhiều chuyển biến tích cực. Uỷ ban kiểm tra các cấp đã xây dựng và thực hiện được chương trình kiểm tra của cấp ủy. Cùng với việc kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các nguyên tắc, Điều lệ Đảng, công tác kiểm tra còn tập trung vào rà soát, xem xét, kết luận những cán bộ, đảng viên có sai phạm, giải quyết những đơn thư khiếu tố và thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, giữ gìn kỷ luật. Từ năm 1982, được uỷ ban Kiểm tra Trung ương giúp đỡ, tỉnh đã mở các lớp bồi dưỡng công tác kiểm tra tại chỗ. Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Hải Hậu làm điểm công tác kiểm tra ở cơ sở. Đến năm 1983, ủy ban kiểm tra các cấp được kiện toàn và củng cố tốt hơn. Trong 3 năm từ 1983 đến 1985, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành xem xét, đề nghị kỷ luật khai trừ và đưa ra khỏi Đảng 1.924 trường hợp. Công tác giải quyết đơn thư tố cáo từng bước được triển khai có hiệu quả. Việc tiến hành thường xuyên công tác kiểm tra đã có tác dụng tích cực trong việc duy trì nền nếp kỷ luật đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

    Ngày 18-10-1984, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Thông tri số 29-TT/TU chỉ đạo việc chuẩn bị đại hội các cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng. Chỉ thị yêu cầu trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ III, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình hành động của Đảng bộ trong thực hiện Nghị quyết 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 8 của Tỉnh ủy, chương trình hành động của Tỉnh ủy, huyện ủy và 5 yêu cầu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đại hội các cấp phải phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tiến hành phê bình và tự phê bình nghiêm túc; đánh giá đúng tình hình, bàn bạc, quyết định những nhiệm vụ chính trị sát đúng, thiết thực; tăng cường đoàn kết, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ và các nhiệm vụ trên giao.

    Trong thời gian năm 1982-1983, Đảng bộ huyện Xuân Thuỷ do tư tưởng cá nhân cục bộ của một số cán bộ dẫn đến mất đoàn kết trong Huyện ủy, thậm chí là trong cán bộ chủ chốt của huyện. Ngày 14-10-1982, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra nghị quyết về giải quyết tình hình huyện Xuân Thuỷ, yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xuân Thuỷ kiểm điểm nghiêm túc, đề ra chủ trương, biện pháp giải quyết cụ thể để sớm ổn định tình hình. Sau khi tiến hành xem xét, nghiên cứu và có kết luận rõ về tình hình mất đoàn kết ở Xuân Thuỷ, ngày 6-9-1983, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết số 06-NQ/TU về việc tập trung sức kiện toàn Đảng bộ huyện Xuân Thuỷ kiên quyết củng cố khối đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ và huyện Xuân Thuỷ vững mạnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, trên cơ sở tăng cường đấu tranh tự phê bình và phê bình, huyện đã xử lý kỷ luật, cho nghỉ hoặc điều chuyển công tác một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt huyện và một số đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tỉnh ủy phân công đồng chí Tô Xuân Toàn - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trực tiếp làm Bí thư Huyện ủy. Tình hình mất đoàn kết ở huyện Xuân Thuỷ được giải quyết và dần đi vào ổn định. Tháng 11-1984, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII được tổ chức thành công; nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của huyện đạt kế hoạch đề ra. Trong dịp tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1985), huyện Xuân Thuỷ được nhận cờ Đảng bộ vững mạnh, tạo ra khí thế và niềm vui mới trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong huyện.

(còn nữa)

,
,
.
,
,
,
,