,
Cập nhật lúc: 05:58 |29/06/2017
Liên đoàn lao động tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục với nhiều hình thức phong phú, thường xuyên phát động những phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, người lao động; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức...
,
,
.
,
,
,
,