,
Cập nhật lúc: 05:55 |14/02/2019
Hồi bấy giờ là sau Đại hội VI, anh là cố vấn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và lúc đó vẫn còn đương chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... Lúc đó, uy tín và ảnh hưởng của anh trong toàn Đảng và toàn xã hội rất lớn.
,
,
.
,
,
,
,