,
Cập nhật lúc: 06:32 |19/04/2018
Với cương vị Tổng Bí thư, dưới sự lãnh đạo và quán triệt thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh là trung tâm trong Bộ Chính trị, cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Pháp. Quan điểm của đồng chí về đường lối kháng chiến là chiến tranh nhân dân chính nghĩa, toàn dân, toàn diện...
,
,
.
,
,
,
,