,
Cập nhật lúc: 08:00 |21/07/2022
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng được tiến hành tại Hà Nội từ ngày 5 đến ngày 14-12-1986. Đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Đồng chí Trường Chinh đã phân tích và làm rõ tình hình bằng nhiều luận điểm khoa học và thực tiễn sinh động.
,
,
.
,
,
,
,