Qua đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh
Cập nhật lúc08:41, Thứ Hai, 30/03/2015 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 17-7-2014 của Ban TVTU về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức quán triệt sâu rộng và sớm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trong các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Trên cơ sở Kế hoạch của Ban TVTU, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã xây dựng nội dung, chương trình cụ thể triển khai thực hiện và lựa chọn 4 Đảng bộ cơ sở đại diện cho 4 loại hình tổ chức cơ sở Đảng để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn Đảng bộ. Trong đó Đảng bộ Sở NN và PTNT làm điểm cho khối các sở, ngành, cơ quan quản lý Nhà nước và kinh tế tổng hợp; Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đại diện cho khối các cơ quan Đảng, đoàn thể; Đảng bộ BHXH tỉnh đại diện cho khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Đảng bộ Trường Đại học Điều dưỡng đại diện cho khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, với sự chỉ đạo sát sao cùng sự nghiêm túc trong các khâu, các bước chuẩn bị, đến nay, các đơn vị được chọn làm điểm đại hội cấp cơ sở đã tổ chức thành công đại hội, bám sát tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 99-KH/TU và Kế hoạch của Đảng ủy Khối. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Tại đại hội điểm ở các cơ sở đã phát huy tinh thần dân chủ, đồng thuận thống nhất cao, đồng thời phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên. Theo đó, một trong những vấn đề trọng tâm được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện để làm tiền đề quan trọng cho các đơn vị điểm tổ chức thành công đại hội, đó là tập trung làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và công tác nhân sự cho cấp ủy khóa tới. Trước khi các đơn vị tổ chức đại hội điểm, các nội dung chuẩn bị cho đại hội, báo cáo chính trị, công tác nhân sự đều được Đảng ủy Khối thông qua và cho ý kiến chỉ đạo. Chính vì vậy, báo cáo chính trị tại đại hội các đơn vị đều được chuẩn bị và xây dựng công phu, chu đáo, bám sát tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá sát những kết quả đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng thời, cũng chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; từ đó đã xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên từng lĩnh vực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy các đơn vị có tính chiến đấu cao, thể hiện được tinh thần phê bình và tự phê bình nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những nguyên nhân và đề ra lộ trình, biện pháp khắc phục. Tại đại hội Đảng bộ Sở NN và PTNT, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ sở đã nhấn mạnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ sở đề ra. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân ước đạt 3,3%, sản lượng lương thực hằng năm đạt trên 950 nghìn tấn, giá trị sản phẩm trên 1ha canh tác năm 2015 ước đạt trên 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đảng bộ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành NN và PTNT tích cực, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức sản xuất, xây dựng NTM. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, đến nay, toàn tỉnh đã có 66 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí NTM; trong đó huyện Hải Hậu có 100% số xã, thị trấn đạt và cơ bản đạt NTM. Cùng với đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở NN và PTNT đã nghiêm túc nhìn nhận, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém. Đó là chất lượng tham mưu và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chính trị còn hạn chế; kinh tế nông nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; phương thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới, chưa có nhiều mô hình liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm; việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng NTM còn hạn chế… Từ đó Đảng bộ xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, thực hiện tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo và phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố, triển khai tích cực, toàn diện và có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững dựa trên đổi mới quan hệ sản xuất; xác định xây dựng NTM là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của toàn ngành; huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn…

LĐLĐ tỉnh phát động phong trào thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Trong ảnh: Sản xuất ở Tổng Cty CP Dệt may Nam Định.
LĐLĐ tỉnh phát động phong trào thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Trong ảnh: Sản xuất ở Tổng Cty CP Dệt may Nam Định.

Cùng với việc làm tốt công tác chuẩn bị và xây dựng báo cáo chính trị, các Đảng bộ cũng làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự. Việc xây dựng Đề án và giới thiệu nhân sự cấp ủy đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn về công tác nhân sự của cấp ủy cấp trên. Đề án nhân sự chuẩn bị cho đại hội của các đơn vị đã căn cứ vào quy hoạch cán bộ, có cơ cấu phù hợp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đảm bảo cơ cấu về độ tuổi, có tính kế thừa và phát triển, quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Do đó, khi tiến hành bầu cử nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tại đại hội của các đơn vị đã thể hiện được sự đồng thuận, nhất trí cao với số phiếu tín nhiệm cao… Bên cạnh đó, để đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, trong thời gian trước, trong và sau khi tổ chức đại hội, các đơn vị làm điểm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn thể cán bộ, đảng viên và CNVC, tạo không khí phấn khởi đoàn kết trong Đảng bộ.

Nhằm rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo ra diện rộng, tại đại hội điểm của từng đơn vị đều có sự tham dự của lãnh đạo các Đảng bộ, chi bộ trong cùng Khối. Đồng thời, ngay sau đại hội điểm của từng đơn vị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm trực tiếp về công tác chỉ đạo và những vấn đề còn thiếu sót, tồn tại trong từng khâu tổ chức đại hội của đơn vị; từ công tác chỉ đạo chung đến từng nội dung cụ thể về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, cách thức thực hiện các quy trình của đại hội… để các đơn vị trong Khối học tập, rút kinh nghiệm. Sau đại hội điểm rút kinh nghiệm của các Đảng bộ cơ sở, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh sẽ tiến hành đại hội. Theo kế hoạch thời gian đại hội các Đảng bộ, chi bộ cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 5-2015; thời gian tiến hành đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7-2015.

Thời gian tới, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc làm tốt các khâu, các bước chuẩn bị tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị quan trọng này, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng; gắn công tác tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp với tuyên truyền toàn diện nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn trong năm và đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực công tác của các đơn vị, góp phần thiết thực chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII./.

Bài và ảnh: Thu Thuỷ

,
,
.
,
,
,
,