,
Cập nhật lúc: 07:48 |03/12/2020
Các mô hình phân loại rác thải tại nguồn (PLRTTN) của các địa phương có chi phí đầu tư thấp, dễ thực hiện; có phát sinh thu nhập từ công đoạn xử lý rác hữu cơ thành phân bón, làm thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên các mô hình PLRTTN mới được thực hiện tại nguồn thải, chưa thiết lập thành chuỗi quy trình phân loại trong thu gom, xử lý bằng phương pháp đốt hoặc chôn lấp tập trung.
,
,
.
,
,
,
,