,
Cập nhật lúc: 06:30 |16/08/2019
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, trước kia công tác bảo vệ môi trường nông thôn của tỉnh tồn tại một số bất cập: phát triển sản xuất chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường; chưa kiểm soát được việc xử lý bao bì, thuốc bảo vệ thực vật; khó khăn trong kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề; tỷ lệ thu gom rác thải ở nông thôn còn thấp...
,
,
.
,
,
,
,