,
Cập nhật lúc: 08:19 |20/09/2022
Trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư - cách mạng công nghệ số thì chuyển đổi số (CĐS) là xu hướng vận hành tất yếu, vấn đề sống còn đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi cá nhân. Là cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành lĩnh vực khoa học công nghệ (KHCN) nên Sở KH và CN luôn xác định vai trò, trách nhiệm lớn của ngành cùng với các sở...
,
,
.
,
,
,
,