,
Cập nhật lúc: 08:07 |24/06/2022
Bên cạnh đầu tư bao phủ hệ thống thiết bị, công nghệ thông tin (CNTT) thì xây dựng, phát triển nguồn nhân lực kích hoạt, vận hành hiệu quả hạ tầng CNTT là nhiệm vụ quan trọng các cấp chính quyền, ngành chức năng phải quan tâm trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS), xây dựng chính quyền điện tử. Theo đó, tỉnh bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền Thông (TT và TT)....
,
,
.
,
,
,
,