,
Cập nhật lúc: 08:42 |18/01/2022
Phục hồi kinh tế sau đại dịch sẽ là chính sách ưu tiên của tất cả các chính phủ năm 2022, nhưng ở nhiều khu vực trên thế giới, những chia rẽ, bất đồng kéo dài tiếp tục chi phối các vấn đề chiến lược trong năm nay. Dưới đây là một số đánh giá chính về những thách thức chiến lược toàn cầu năm 2022 của các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS.org):
,
,
.
,
,
,
,