,
Cập nhật lúc: 08:40 |21/02/2020
Thời gian qua, việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội ở huyện Xuân Trường luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng môi trường văn hoá...
,
,
.
,
,
,
,