Nam Trực tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

08:09, 23/09/2021

Những năm qua, Huyện ủy Nam Trực đã tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ); hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Nông thôn mới xã Nam Hoa.
Nông thôn mới xã Nam Hoa.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh, Huyện ủy Nam Trực đã tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng TCCSĐ; đồng thời cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 18-10-2019 về “Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và công tác quản lý đảng viên tại cơ sở giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”; Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó Huyện ủy đã triển khai nghiêm túc công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên; chỉ đạo thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt từ 84% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 98%; trong đó có trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Huyện ủy tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, gắn công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ. Đến nay, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện có trình độ chuyên môn đại học; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học. Mặt khác, Huyện ủy tập trung thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Trong 5 năm qua, Huyện ủy Nam Trực đã xây dựng 11 chuyên đề kiểm tra, 22 chuyên đề giám sát đối với 189 lượt tổ chức đảng và 620 lượt đảng viên; kiểm tra, kết luận 4 tổ chức đảng và 20 đảng viên, cấp ủy viên có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 43 đảng viên vi phạm; cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm đối với 931 chi bộ và 6.237 đảng viên, thi hành kỷ luật 123 đảng viên vi phạm. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, cấp ủy đã kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên. 

Cùng với nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, Huyện ủy Nam Trực tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong đó tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động... Phát động hội viên, đoàn viên tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động: Chung tay xây dựng nông thôn mới, “Ngày Chủ nhật xanh” hàng tháng. MTTQ các cấp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” huy động được trên 1,1 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 24 nhà, sửa chữa nâng cấp 52 nhà đại đoàn kết. Các cấp Hội Phụ nữ huyện duy trì phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tiêu chí “Tự tin, tự trọng, trung hậu,  đảm đang”; trồng, chăm sóc 164,5km đường hoa trên địa bàn. Hội Nông dân huyện tiếp tục thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo vệ sinh đồng ruộng. Liên đoàn Lao động huyện phát động phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, vận động đoàn viên ủng hộ trên 1 tỷ đồng ủng hộ xây dựng nông thôn mới. Huyện Đoàn triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” đảm nhận vệ sinh môi trường trên các tuyến đường giao thông, các công trình thủy lợi chính của huyện.

Với việc tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, Huyện ủy Nam Trực đã từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ; phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an  ninh trên địa bàn. Giai đoạn 2016-2020 tốc độ tăng về giá trị sản xuất của huyện đạt 12,01%; giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 5 năm qua ước đạt 6.273 tỷ đồng; giá trị sản phẩm nông nghiệp trên 1ha đất canh tác đạt 130 triệu đồng; năm 2018, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (sớm hơn 1,5 năm so với kế hoạch đề ra); thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 70 triệu đồng/năm. Kinh tế phát triển ổn định, đời sống nhân dân các địa phương trong huyện từng bước được nâng cao; sự nghiệp văn hóa - giáo dục có bước phát triển mới; tỷ lệ thôn, xóm, cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa năm 2020 đạt 93% và tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa năm 2020 đạt 88,3% (vượt kế hoạch đề ra); tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được ổn định và giữ vững./.

Bài và ảnh: Thu ThủyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com