Hải Hậu phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên

08:08, 31/08/2021

Xác định giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình hành động, kế hoạch về tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Hậu và Thường trực Đảng ủy xã Hải Đường trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Hậu và Thường trực Đảng ủy xã Hải Đường trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Hàng năm, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo, tổ chức quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đến cán bộ, đảng viên; đồng thời tập trung các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tập trung củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Cùng với việc xây dựng quy chế quy định rõ chế độ hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng quy định chế độ cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên. Đảng bộ huyện hiện có 90 tổ chức cơ sở đảng trong đó có 41 đảng bộ và 49 chi bộ trực thuộc với tổng số trên 15 nghìn đảng viên. Ngoài 39 đồng chí báo cáo viên cấp huyện với trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn, cơ quan có từ 5 đến 7 đồng chí; 20 cộng tác viên dư luận xã hội và 35 báo cáo viên kiêm nhiệm là phó bí thư đảng ủy xã, thị trấn đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy các cấp, giúp cấp ủy huyện nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí Phạm Thế Doanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Đường cho biết: “Để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Đảng ủy xã thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền miệng. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền đều xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền miệng theo phương châm “Cả hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên, trong đó, lực lượng báo cáo viên là nòng cốt”. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã tiến hành các đợt khảo sát tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên để nghe phản ánh; qua đó giúp cấp ủy dự báo tình hình, kịp thời đề ra các chính sách hợp với tình hình thực tế, có biện pháp giải quyết dứt điểm những vấn đề về tư tưởng, không để diễn biến phức tạp kéo dài, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với những cách làm phù hợp, những năm qua, Đảng bộ xã Hải Đường đã lãnh đạo nhân dân tranh thủ các điều kiện thuận lợi, phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Đến nay, cả 26 xóm của xã đã được công nhận “Xóm nông thôn mới bền vững và phát triển”.

Nhằm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Huyện ủy Hải Hậu đã rà soát, kiện toàn tổ chức và nâng cao hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp huyện; đảng ủy các xã, thị trấn kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên. Đến nay, tất cả các tổ chức cơ sở đảng có đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo số lượng và chất lượng theo quy định. Đội ngũ báo cáo viên của huyện đã bám sát các kế hoạch, sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp; hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền miệng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Huyện ủy duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tại huyện (bình quân mỗi năm tổ chức 8 kỳ) nhằm định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Trung ương, của tỉnh, của huyện sát thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và đảm bảo cung cấp thông tin có định hướng, hiệu quả, thiết thực. Trong sinh hoạt đảm bảo đủ tài liệu, tăng cường việc trao đổi kinh nghiệm hoạt động, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm đổi mới hình thức truyền đạt linh hoạt, hấp dẫn và hiệu quả. Tại các kỳ sinh hoạt báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, tỉnh, huyện tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản, vấn đề mới, liên hệ vận dụng sát với thực tiễn, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Vì vậy đa số cán bộ, đảng viên đã nắm được những vấn đề cơ bản, cốt lõi, vấn đề mới, tạo sự thống nhất, đồng thuận, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, đóng góp trí tuệ, công sức trong thực hiện nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đội ngũ báo cáo viên cấp huyện đã chủ động bám sát định hướng, khai thác có hiệu quả các báo, tạp chí của Đảng, thông báo nội bộ của tỉnh. Bình quân mỗi tháng các báo cáo viên có 1-3 buổi nói chuyện truyền thống hoặc thông tin thời sự và triển khai tuyên truyền theo yêu cầu, nhiệm vụ của cấp ủy. 

Cùng với tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên để tuyên truyền cho cơ sở. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập lý luận chính trị, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên và đoàn viên. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và đảng ủy, chi bộ trực thuộc huyện vẫn chủ động sắp xếp thời gian hợp lý, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức cơ sở đảng, ban, ngành, đoàn thể liên quan và đội ngũ đảng viên kiêm chức để tổ chức hiệu quả các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, báo cáo viên theo hình thức trực tuyến, đảm bảo kế hoạch đề ra. Từ năm 2020 đến nay, toàn huyện đã mở 7 lớp đối tượng kết nạp Đảng cho 475 học viên, 4 lớp đảng viên mới cho 250 học viên, 1 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 30 học viên và phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức 1 lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính cho 72 học viên. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng được xây dựng kế hoạch tổ chức chặt chẽ, sát với thực tiễn.

Đồng chí Đinh Xuân Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Hậu cho biết: “Việc giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được cấp ủy các cấp trong huyện tập trung chỉ đạo lồng ghép thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy triển khai việc lồng ghép trên cơ sở xây dựng các tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chuyên môn của từng cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị”. Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện đã từng bước xây dựng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất hành động làm cho tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội trên địa bàn huyện có chuyển biến tích cực. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố, uy tín của Đảng được tăng cường, tạo động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện và phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Hoàng TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com