Nam Trực tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
Cập nhật lúc08:14, Thứ Sáu, 26/06/2020 (GMT+7)

Thời gian qua, huyện Nam Trực tập trung thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. 

Để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đi vào nền nếp, đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, coi hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Trong đó, Thanh tra huyện đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thanh tra tỉnh, Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện và Chương trình kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, tham mưu cho UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, cơ quan thực hiện đúng quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, UBND huyện kịp thời chỉ đạo cơ quan chức năng, đoàn thể tham gia giải quyết, kết hợp việc làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo với việc vận động, thuyết phục công dân chấp hành đúng quy định pháp luật không để phát sinh tình hình phức tạp.

Cùng với đó, xác định công tác xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, những vụ việc tồn đọng, kéo dài. Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện cũng được tăng cường. Ở cấp huyện, UBND huyện đã thực hiện 10 phiên tiếp dân định kỳ vào các ngày thứ tư của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng; trong đó tiếp 150 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, không có đoàn khiếu kiện đông người hoặc đơn thư khiếu nại. Ban Tiếp công dân đã chuyển cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết 6 đơn; chuyển các xã, thị trấn giải quyết theo thẩm quyền 8 đơn. UBND các xã, thị trấn tổ chức 480 buổi tiếp công dân, tiếp nhận 38 đơn (tố cáo: 7 đơn; kiến nghị, phản ánh: 31 đơn). UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết xong 6/15 vụ, việc. Điển hình như vụ việc nhân dân xóm 15, 16, 17, 24, xã Nghĩa An kiến nghị về việc cho thuê đất đối với hộ ông Mai Văn Phong và việc đấu thầu đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Nhự, Thanh tra huyện đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành kết luận kiểm tra theo quy định. Đối với các đơn thư kiến nghị của công dân của ông Vũ Văn Mền, thôn Điện An, xã Nam Hùng đề nghị xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ ông Vũ Văn Luận trùng với số hiệu thửa đất đã cấp giấy chứng nhận cho gia đình ông. Ngày 20-1-2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một phần ghi tại trang 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất số P420676 mang tên ông Vũ Văn Luận do UBND huyện Nam Trực cấp ngày 10-8-1999. Đối với các đơn thư thuộc thẩm quyền các xã, thị trấn có 38 vụ việc (tố cáo 7 vụ; kiến nghị, phản ánh 31 vụ). Trong đó, tồn kỳ trước chuyển sang 18 vụ (tố cáo 3 vụ; kiến nghị, phản ánh 15 vụ), phát sinh trong kỳ 20 vụ. Các xã thị trấn đã giải quyết xong 29 vụ (tố cáo: 6 vụ; kiến nghị, phản ánh 23 vụ), đang tiếp tục giải quyết 9 vụ. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND huyện và Thanh tra tỉnh; tiếp tục tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành các kết luận thanh tra theo đúng quy định. Cùng với đó tham mưu Chủ tịch UBND huyện về việc theo dõi, đôn đốc các cá nhân, cơ quan, đơn vị thực hiện kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật. Nhờ vậy, hầu hết các kết luận mới được ban hành đã được tổ chức thực hiện dứt điểm. Tuy nhiên, việc giải quyết đơn của một số xã, thị trấn vẫn còn kéo dài về thời gian và còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Để giải quyết các vụ việc tồn đọng, thời gian tới, huyện Nam Trực sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu có vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,