Nam Trực phát huy hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở
Cập nhật lúc08:00, Thứ Hai, 15/06/2020 (GMT+7)

Trong năm qua, Huyện ủy Nam Trực đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC). Do đó nhiều vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân đều được công khai theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân giám sát”, góp phần tạo sự đồng thuận trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chi trả hỗ trợ dịch COVID-19 cho đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách tại thôn Triền A, xã Nam Dương.
Chi trả hỗ trợ dịch COVID-19 cho đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách tại thôn Triền A, xã Nam Dương.

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản đã có và tiếp tục ban hành các văn bản mới, nhằm thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là đối với các lĩnh vực “nhạy cảm” như: Công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tài chính, cải cách hành chính. Hàng năm, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện đã ban hành chương trình giám sát và triển khai đến các tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện 3 chuyên đề. Năm 2019, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy Nam Trực tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 3 đơn vị, gồm xã Nam Dương, Nam Hùng và thị trấn Nam Giang trong lĩnh vực quản lý, chi tiêu, sử dụng tài chính công và các khoản chi ngân sách cấp xã được giao dự toán năm 2019. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy các đơn vị đã xây dựng và phân bổ dự toán cho các ban, ngành, đoàn thể ở xã đảm bảo đúng chế độ, định mức quy định, phù hợp với cơ chế điều hành ngân sách của huyện, đặc biệt quan tâm đến các khoản giao dự toán chi tối thiểu. Quá trình quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo đúng mục đích nguồn kinh phí phục vụ chi hoạt động sự nghiệp giáo dục, đào tạo, môi trường; kinh phí cho Ban công tác mặt trận; kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa... Trong đó, về kinh phí hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi, các xã, thị trấn đã niêm yết công khai kinh phí chi trả cho từng hộ dân. Đồng thời chỉ đạo cán bộ tài chính chi trả kinh phí kịp thời cho nhân dân ngay khi nhận được nguồn vốn phân bổ. Đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện cũng đã triển khai giám sát đối với 10 đơn vị (5 trường THCS: Nguyễn Hiền, Nam Tiến, Nam Mỹ, Nam Hoa, Nam Cường và 5 trường Tiểu học: Hồng Quang, Nam Đào, Nam Thanh, Nam Dương, Nam Hồng). Qua kiểm tra, giám sát cho thấy việc thực hiện QCDC trong các nhà trường được thực hiện nghiêm túc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của hiệu trưởng và các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. Hiệu trưởng các nhà trường đã cụ thể hóa các quy chế, quy định, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện QCDC, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường bàn bạc, tham gia ý kiến vào các chủ trương, kế hoạch và nhiệm vụ của nhà trường, qua đó phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên góp phần xây dựng nền nếp, trật tự kỷ cương, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, đặc biệt là việc mua sắm các tài sản lớn của nhà trường đều được đưa ra bàn bạc trong chi bộ, ban giám hiệu, lấy ý kiến và công khai giá cả, nơi mua sắm trước tập thể, do đó tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên đều được biết và thực hiện quyền giám sát. Bên cạnh đó, việc thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước về quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, giáo viên, nhân viên được thực hiện công khai minh bạch, niêm yết tại văn phòng nhà trường. Ban giám hiệu các nhà trường đã kết hợp với công đoàn, kế toán nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch từng thời kỳ và công khai đầy đủ những thông tin liên quan, đảm bảo việc công khai chế độ, tài chính theo đúng quy định của Nhà nước. Qua đó cho thấy, việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã phát huy được trí tuệ của tập thể trong việc tham gia xây dựng nhà trường và các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện đẩy mạnh giám sát việc chi trả hỗ trợ của Chính phủ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đã tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Theo đó, tất cả các thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh và chi trả hỗ trợ cho các đối tượng đều được huyện Nam Trực công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác chi trả được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức đoàn thể và của cả người dân, đảm bảo mọi người đều có quyền biết rõ các thông tin và thực hiện quyền dân chủ của mình.

Thời gian tới, huyện Nam Trực tiếp tục tăng cường vai trò chỉ đạo của cấp uỷ đảng, ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp, sự phối hợp của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể để tiếp tục thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện QCDC cơ sở; gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; chú trọng việc cụ thể hoá nội dung dân chủ sát với tình hình thực tế nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân và người lao động, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chống quan liêu, tham nhũng. Thực hiện QCDC gắn với thực hiện hương ước, quy ước, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở tạo môi trường hài hòa, ổn định thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 

,
,
.
,
,
,
,