Xuân Hòa xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
Cập nhật lúc08:20, Thứ Hai, 04/11/2019 (GMT+7)

Xác định xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng, 10 năm qua, Đảng ủy, UBND xã Xuân Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Hòa diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao.
Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Hòa diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao.

Đảng ủy, UBND xã đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 02/2016/NĐ-CP, ngày 5-1-2016 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ; Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân tới các phòng, ban, đoàn thể của địa phương; tổ chức tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân với gần 50 buổi, thu hút hàng trăm lượt người tham dự. Qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố vững chắc. Đảng ủy xã đã ban hành 20 Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quốc phòng, quân sự địa phương và Nghị quyết chuyên đề về công tác tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Tập trung tuyên truyền giáo dục cho lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền nhằm nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường sự đoàn kết nội bộ, chống mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, gắn với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế kết hợp với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, hàng năm căn cứ vào hướng dẫn, kế hoạch của Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh của huyện, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh của xã giao cho Ban Chỉ huy Quân sự xã rà soát lập danh sách các đối tượng thuộc diện. Xã đã cử hơn 300 lượt cán bộ đi học lớp đối tượng 3, 4 tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng của tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức. Trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, hàng năm Ban Chỉ huy Quân sự xã rà soát phúc tra nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ trong độ tuổi 17 và diện thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. UBND xã giao cho Ban Chỉ huy Quân sự xã, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương tổ chức động viên nam thanh niên trong diện khám tuyển nghĩa vụ quân sự với nhiều hình thức như: tổ chức các buổi giao lưu nói chuyện truyền thống khơi dậy truyền thống cách mạng của quê hương đất nước, giao lưu văn hóa văn nghệ để động viên thanh niên hăng hái xung phong khám tuyển và sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Mặt khác, các tổ chức đoàn thể tặng quà, động viên tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Từ năm 2009-2019 UBND xã, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã giao cho các đầu mối đơn vị nhận quân hơn 250 thanh niên đảm bảo đủ tiêu chuẩn, chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ hàng năm đều được cấp ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo góp phần củng cố xây dựng nền quốc phòng địa phương vững mạnh gắn với thế trận chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tổ chức huấn luyện theo đúng nội dung chương trình kế hoạch hướng dẫn của Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Đối với công tác chính sách hậu phương quân đội, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tham mưu cho Hội đồng chính sách xét đề nghị cho các đối tượng theo Quyết định số 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần, không để tồn sót, không đúng đối tượng.

Cùng với đó, thực hiện các phương án thực hành diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã theo kế hoạch; thực hành diễn tập lực lượng vũ trang xã chuyển từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Trong đó, tổ chức các hội nghị Đảng ủy xã (mở rộng) ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh. Hội nghị liên tịch UBND xã triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; diễn tập vận hành cơ chế: Kỳ họp bất thường HĐND xã quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh; tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã (mở rộng) thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ. Tổ chức phần diễn tập thực binh: Trung đội dân quân cơ động phối hợp với các lực lượng đánh địch đổ bộ đường không xuống địa bàn. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, nên công tác thực hành diễn tập khu vực phòng thủ đã triển khai an toàn về người, trang thiết bị kỹ thuật đạt yêu cầu đề ra.

Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Xuân Hòa tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn hiện nay. Thường xuyên nắm chắc và dự báo tình hình; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang xã vững mạnh làm nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và củng cố quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 

,
,
.
,
,
,
,