Trực Ninh nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng
Cập nhật lúc08:17, Thứ Sáu, 29/11/2019 (GMT+7)

Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Trực Ninh thường xuyên chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng. Qua đó đã phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh phân loại xử lý tin báo, tố giác tội phạm.
Cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh phân loại xử lý tin báo, tố giác tội phạm.

Hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện đều ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc ngăn chặn, đẩy lùi hành vi tham nhũng, lãng phí trên địa bàn. Mặt khác, huyện chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị như công bố công khai địa chỉ, số điện thoại, trang thông tin điện tử để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Trong đó, tập trung công khai các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tài chính và ngân sách Nhà nước; việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng các công trình phúc lợi, cơ sở hạ tầng; quản lý và sử dụng đất; hoạt động giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tổ chức cán bộ… Tăng cường phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Đồng thời đề cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát phòng ngừa tham nhũng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; giao các cơ quan: Thanh tra, Nội vụ huyện hướng dẫn các phòng, ban, các xã, thị trấn thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm. Kết quả, 100% các tập thể, cá nhân thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Cùng với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong huyện đã phối hợp với các cơ quan Nhà nước tuyên truyền, vận động nhân dân và hội viên thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; động viên và khuyến khích nhân dân phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí qua hòm thư tố giác tội phạm, hòm thư góp ý, hội nghị tiếp xúc cử tri..., tạo dư luận xã hội kiên quyết lên án mọi hành vi tham nhũng, lãng phí. Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính  trị - xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã chủ trì cùng các cơ quan liên quan tổ chức các cuộc giám sát việc thực hiện chế độ chính sách ở một số lĩnh vực; phối hợp với các ban HĐND huyện tham gia các cuộc giám sát về thi hành pháp luật trên địa bàn. Sau giám sát, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện có văn bản kiến nghị đến các cơ quan liên quan để phản ánh những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Cùng với hoạt động phòng ngừa, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Trực Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra và Thanh tra huyện thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra liên quan đến việc kiểm tra tài chính Đảng; tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm về công tác quản lý tài chính; quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản; các dự án, chương trình mục tiêu trọng điểm; vi phạm tệ nạn xã hội; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng… Qua kiểm tra, thanh tra đã phát hiện sai phạm và thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với 1 cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng ủy xã; kỷ luật 252 đảng viên, phát hiện 1 vụ việc sai phạm về quản lý đất đai, quản lý và đầu tư xây dựng nhà văn hóa tại tổ dân phố Nghĩa Sơn, thị trấn Cổ Lễ. 

Từ những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng huyện Trực Ninh đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Thời gian tới, huyện Trực Ninh đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; giải quyết triệt để các vụ tố cáo liên quan đến tham nhũng. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc giám sát cán bộ, công chức và các cơ quan tổ chức, đơn vị để phát hiện, đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho các cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,