Mặt trận Tổ quốc huyện Vụ Bản tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh
Cập nhật lúc07:58, Thứ Sáu, 08/11/2019 (GMT+7)

Phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Vụ Bản đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Công nhân lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Enter B, xã Hiển Khánh (Vụ Bản) thi đua lao động sản xuất.
Công nhân lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Enter B, xã Hiển Khánh (Vụ Bản) thi đua lao động sản xuất.

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị với các hình thức giám sát sáng tạo, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Vụ Bản đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện và các ngành chức năng xây dựng chương trình phối hợp, tổ chức 94 cuộc giám sát. Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở đã chủ trì tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân như: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động của đại biểu dân cử, chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo, quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc và nhân dân ở cơ sở. Qua giám sát đã kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện đúng, có hiệu quả các chính sách, quy định pháp luật; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, hạn chế vi phạm pháp luật. Nhiều kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nghiêm túc tiếp thu và thực hiện. Song song với việc triển khai có hiệu quả nhiệm vụ giám sát, nhiệm vụ phản biện xã hội tiếp tục được Mặt trận Tổ quốc thực hiện có hiệu quả. Trong đó đã tổ chức 3 hội nghị phản biện, tham gia góp ý 43 văn bản dự thảo của các ngành, các cấp; các dự thảo chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Qua phản biện, góp ý của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng pháp luật, xây dựng, hoạch định các chủ trương, chính sách, dự án ngày càng sát với thực tiễn, đáp ứng ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chủ động, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền với nhiều hình thức như: góp ý trực tiếp, qua hòm thư, tổ chức các buổi tọa đàm, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri... Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động tham gia góp ý vào các văn kiện đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc; tham gia xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Đảng và các văn bản pháp luật khác liên quan đến xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; góp ý kiểm điểm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên theo nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc phát huy quyền của nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội theo quy định của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được Mặt trận xác định là nền tảng chính trị của chính quyền cơ sở. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ngày càng được thể hiện rõ nét ngay từ cơ sở trong tất cả các lĩnh vực như: Hiệp thương giới thiệu người ứng cử; tuyên truyền, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND; bầu trưởng thôn, xóm; chủ trì lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới ở 18 xã, thị trấn… Việc thực hiện quy chế phối hợp hoạt động, mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc với HĐND, UBND ngày càng chặt chẽ, hiệu quả được nâng cao. Qua đó, Mặt trận Tổ quốc đề xuất, tham gia xây dựng các nghị quyết, đề án, chương trình và đóng góp các giải pháp thực hiện có hiệu quả nghị quyết của HĐND về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện còn phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành tổ chức triển khai các chương trình phối hợp; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tham gia xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước ở thôn xóm, tổ dân phố, thực hiện dân chủ ở cơ sở, qua đó phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương pháp luật. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện còn kịp thời phản ánh và phối hợp giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND các cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với nội dung, hình thức ngày càng được đổi mới, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tính dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận xã hội. Trong 5 năm qua, đã phối hợp tổ chức 2.240 cuộc tiếp xúc cử tri (trong đó có 2.215 cuộc tiếp xúc cử tri trực tiếp tại các thôn xóm); tiếp thu 5.856 lượt ý kiến. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện còn chủ động nắm tình hình tư tưởng nhân dân, duy trì việc tổ chức lấy ý kiến phản ánh của các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân từ khu dân cư, kịp thời tổng hợp những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân gửi đến cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; đồng thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận. Công tác tiếp công dân được Mặt trận Tổ quốc duy trì thực hiện tốt; tiếp nhận và kịp thời chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết. Các ban công tác Mặt trận tích cực, chủ động phối hợp với các tổ hòa giải ở khu dân cư thực hiện tốt công tác hoà giải, đã hòa giải thành công 1.502 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đạt 89,6%, góp phần xây dựng, củng cố tình làng nghĩa xóm, đảm bảo an ninh trật tự.

Những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc Vụ Bản trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo được niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời nâng cao nhận thức về thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân, thực hành quyền dân chủ trong đời sống xã hội./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,