Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
Cập nhật lúc08:16, Thứ Tư, 02/01/2019 (GMT+7)

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, tỉnh ta đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 19-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Với những giải pháp đồng bộ và thiết thực, các chương trình, dự án giảm nghèo đã đến được với đối tượng hộ nghèo, cận nghèo. Qua đó đã giúp nhiều hộ vươn lên từng bước cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Đình Mộc (Xuân Trường) tạo việc làm, thu nhập cho hàng trăm lao động.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Đình Mộc (Xuân Trường) tạo việc làm, thu nhập cho hàng trăm lao động.

Theo số liệu khảo sát, đầu năm 2016, toàn tỉnh có 33.864 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,7%; đến cuối năm 2018, giảm xuống còn 13.622 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,24%. Để đạt được kết quả đó, cùng với việc tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các địa phương triển khai thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo; thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo: UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 25-4-2017 về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 23-2-2017 quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho đối tượng là người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 11-4-2017 quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp cho lao động nông thôn… Trong đó, tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh thực hiện hiệu quả 8 chính sách giảm nghèo, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững như: chính sách hỗ trợ về y tế, chính sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo, chính sách hỗ trợ về học nghề, chính sách hỗ trợ về việc làm, chính sách hỗ trợ về nhà ở, chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiền điện sinh hoạt, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, với mục tiêu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và các chính sách giảm nghèo, từng bước cải thiện, nâng cao điều kiện sống; giúp mọi tầng lớp nhân dân có năng lực vật chất cần thiết để đối phó tốt nhất với các rủi ro, đảm bảo giảm nghèo bền vững. Các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân về công tác giảm nghèo; đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở thực hiện các giải pháp giảm nghèo. Các địa phương lồng ghép thực hiện mục tiêu giảm nghèo với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã tập trung đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đến nay đã cơ bản hoàn thành theo quy hoạch chuẩn nông thôn mới. Các công trình ngày càng phát huy hiệu quả tích cực, làm giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo vệ môi trường, cải thiện thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo cải thiện sinh kế, điều kiện sống. Các ngành chức năng, các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội về việc làm, thu nhập, đảm bảo mức tối thiểu các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, trợ giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, nhiều hoạt động thực hiện có hiệu quả như: chính sách hỗ trợ về giáo dục, dạy nghề, y tế, tín dụng ưu đãi… Trong 3 năm qua (2016-2018), toàn tỉnh có trên 62.515 nghìn lượt học sinh, sinh viên được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, với tổng số tiền trên 28,5 tỷ đồng; 671 lao động nông thôn thuộc hộ nghèo được hỗ trợ học nghề theo Đề án 1956, với tổng số tiền 2 tỷ 118 triệu đồng; có 168.893 lượt người nghèo, 444.586 lượt người cận nghèo được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, với tổng kinh phí 291 tỷ đồng; hỗ trợ 50% chi phí mua bảo hiểm y tế cho 330.345 lượt người thuộc hộ nông, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, với tổng chi phí 295 tỷ đồng; 64.600 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn với số dư gần 2.800 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Các hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện với tổng kinh phí trên 44,3 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được quan tâm; riêng từ Đề án hỗ trợ nhà ở có 726 hộ nghèo được vay vốn để xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng dư nợ 17,9 tỷ đồng; từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” năm 2018 đã hỗ trợ xây mới nhà ở cho 35 hộ nghèo với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, giúp các hộ nghèo cải thiện nhà ở, yên tâm lao động, sản xuất. Cùng với thực hiện các chính sách về giảm nghèo, các ngành chức năng phối hợp với các địa phương triển khai hiệu quả các dự án: “Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế”, “Nhân rộng mô hình giảm nghèo”, “Truyền thông”, “Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo”... Trong khuôn khổ các dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức tập huấn cho 252 lao động; triển khai 2 dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi với 60 gia đình, 1 dự án phát triển nghề thủ công cho 30 lao động . Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng mô hình phát triển nuôi ong mật, tăng thu nhập của hộ nghèo, cận nghèo tại các huyện Xuân Trường, Mỹ Lộc; mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại các huyện Giao Thủy, Nam Trực. 

Với các biện pháp hỗ trợ đồng bộ, toàn diện, công tác giảm nghèo của tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Đa số hộ nghèo, hộ cận nghèo đã có sự chuyển biến về nhận thức, tự vươn lên tạo việc làm, mở rộng sản xuất, ứng dụng giống mới, công nghệ mới, nâng cao hiệu quả kinh tế, từng bước thoát nghèo. Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tiếp cận nghèo đa chiều, về mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tăng cường công tác vận động thực hiện trách nhiệm xã hội, động viên các tổ chức, cá nhân hỗ trợ người nghèo. Thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo gắn với các giải pháp nâng cao chất lượng giảm nghèo và giảm nghèo bền vững./. 

Bài và ảnh: Minh Tân

,
,
.
,
,
,
,