Tăng cường giám sát công tác quản lý đất đai trên địa bàn
Cập nhật lúc08:18, Thứ Tư, 10/10/2018 (GMT+7)

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai; đồng thời cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành kiểm tra, thanh tra kịp thời phát hiện xử lý đối với những trường hợp sai phạm. Vì vậy, những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những chuyển biến tích cực song ở một số địa phương, tình trạng buông lỏng quản lý, vi phạm pháp luật đất đai vẫn diễn ra. BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVIII đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17-7-2012 đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, của cấp ủy, UBKT các cấp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Khu vực trung tâm Thành phố Nam Định.
Khu vực trung tâm Thành phố Nam Định.

Sau 6 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. UBKT Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban TVTU xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết; tăng cường giám sát chuyên đề, thường xuyên nắm tình hình, chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong lãnh đạo, quản lý Nhà nước về đất đai. Bằng sự chủ động, cố gắng và nỗ lực của cấp ủy, UBKT các cấp, công tác kiểm tra, giám sát đã đạt được kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân; của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý đất đai. Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cùng với sự vào cuộc tập trung, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, công tác quản lý Nhà nước về đất đai đã từng bước đi vào nền nếp, đạt được một số kết quả quan trọng. Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện tốt. Nguồn lực từ đất được phát huy để phát triển kinh tế - xã hội. Công tác giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về đất đai được chú trọng hơn. Những kết quả đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và thực hiện các quyền của người sử dụng đất, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn. Đây cũng là điều kiện quan trọng để tỉnh ta triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đã đạt được, Kết luận số 43-KL/TU ngày 22-8-2018 của BCH Đảng bộ tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong quản lý đất đai, nhất là vẫn còn để vi phạm mới phát sinh. Do vậy, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp phải “Kiên quyết chặn đứng và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với tất cả các vi phạm về đất đai”; đồng thời cụ thể hóa các hình thức xử lý đối với từng hành vi vi phạm, từng đối tượng cụ thể. Đặc biệt chú ý đến giải pháp kết hợp xử lý hành chính, hình sự và kỷ luật Đảng với đánh giá cán bộ theo từng chức danh, cụ thể là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; cán bộ theo dõi địa bàn nơi để xảy ra vi phạm về đất đai. Theo Kết luận số 43 của BCH Đảng bộ tỉnh, UBKT Tỉnh ủy có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức Đảng xem xét, xử lý, đối với các tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm theo thẩm quyền. Để góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU và Kết luận số 43-LK/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, thời gian tới cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý đất đai, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Qua đó, chấp hành tốt quy định của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng đất để nhận diện hành vi, phương thức, thủ đoạn, tác hại của vi phạm trong công tác quản lý đất đai; những biểu hiện, dấu hiệu lợi ích nhóm, lộng quyền, lạm quyền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, sách nhiễu, phiền hà, cố ý làm trái đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai. Hằng năm đưa chuyên đề kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng đất vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp ủy bảo đảm thời gian, đúng quy trình; đồng thời sau kiểm tra, giám sát cần có sự tổng hợp để chỉ đạo rút kinh nghiệm chung trong toàn Đảng bộ. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giám sát thường xuyên, tăng cường công tác giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng và cá nhân, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý. Chủ động nắm chắc tình hình quản lý, sử dụng đất từ cơ sở, để kịp thời tác động, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý ngay khi vi phạm mới manh nha. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT và các quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; chú trọng công tác phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát khi có biểu hiện, dấu hiệu làm trái đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai, tạo sự ổn định để kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,