Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở Mỹ Lộc
Cập nhật lúc15:44, Thứ Bảy, 05/08/2017 (GMT+7)
Thời gian qua, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện Mỹ Lộc có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp. Các sự kiện về hộ tịch đã được giải quyết và đăng ký kịp thời, qua đó đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đồng thời là cơ sở xây dựng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. 
Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Mỹ Lộc hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục về hộ tịch.
Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Mỹ Lộc hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục về hộ tịch.
Hằng năm, UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật về hộ tịch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về hộ tịch. Chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những văn bản pháp luật có liên quan đến công tác hộ tịch. Trong đó, Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của huyện tổ chức hội nghị quán triệt nội dung của Luật Hộ tịch, các văn bản hướng dẫn thi hành và vai trò, ý nghĩa của công tác hộ tịch cho cán bộ, hội viên, đoàn viên; phối hợp với các xã, thị trấn triển khai, hướng dẫn nhân dân cách thực hiện việc khai sinh, khai tử, kết hôn, đăng ký hộ khẩu thường trú đúng thời gian, đúng nội dung quy định. Các xã, thị trấn đã tiến hành tuyên truyền nội dung Luật Hộ tịch trên hệ thống đài truyền thanh tới tận thôn, xóm và tổ dân phố. Thông qua công tác tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, UBND huyện giao Phòng Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành liên quan đến công tác hộ tịch; từ đó phân loại, lên danh mục kiến nghị sửa đổi, bổ sung và ban hành văn bản mới thay thế văn bản có nội dung không còn phù hợp; hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch tại Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” của huyện và bộ phận “một cửa” các xã, thị trấn để cán bộ, nhân dân biết, giám sát, thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Tiến hành kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại các xã, thị trấn nhằm nâng cao hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh để ngày càng đi vào nề nếp, đạt hiệu quả và đúng quy định của Luật Hộ tịch. Từ năm 2016 đến nay, Phòng Tư pháp huyện đã tiến hành 2 đợt kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại 10 xã, thị trấn. Nội dung kiểm tra gồm: công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác bố trí phân công công chức tư pháp hộ tịch thực hiện công tác hộ tịch; việc niêm yết công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã; việc sử dụng sổ đăng ký hộ tịch... Thông qua việc kiểm tra nắm bắt tình hình thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở cơ sở, đã kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả Luật Hộ tịch, kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm trong đăng ký và quản lý hộ tịch để đề ra những biện pháp chấn chỉnh, uốn nắn; đảm bảo công tác đăng ký và quản lý hộ tịch của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Đặc biệt, thực hiện sự phân cấp về thẩm quyền giải quyết các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài của UBND cấp huyện theo Luật Hộ tịch, đây là nhiệm vụ mới, tính chất đa dạng, phức tạp, UBND huyện đã niêm yết công khai các quy trình thủ tục đăng ký về hộ tịch tại Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa”; chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương trong huyện để thực hiện các thủ tục. Đối với những vấn đề về thủ tục gặp khó khăn, UBND huyện phối hợp với Sở Tư pháp giải quyết, do đó công tác hộ tịch có yếu tố nước ngoài luôn thực hiện được thuận lợi, đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hộ tịch, UBND các xã, thị trấn cũng tích cực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động hộ tịch. Hiện nay, công tác đăng ký hộ tịch ở huyện và các xã, thị trấn trong huyện đã thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; 100% UBND các xã, thị trấn đã được trang bị máy vi tính có nối mạng internet để phục vụ cho công tác đăng ký, quản lý hộ tịch đảm bảo cho việc thống kê, tổng hợp các sự kiện hộ tịch, tra cứu các văn bản về hộ tịch được chính xác theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận tiện, nhanh chóng cho nhân dân khi có yêu cầu đăng ký hộ tịch. Tại Thị trấn Mỹ Lộc, công tác đăng ký hộ tịch được thực hiện nền nếp. Các quy trình, thủ tục đăng ký về hộ tịch đều được niêm yết công khai; công tác lưu trữ sổ sách, dữ liệu hộ tịch của người dân luôn được chú trọng và đảm bảo; các sự kiện về hộ tịch giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân và tuân thủ theo quy định pháp luật. Anh Phạm Văn Anh (Thị trấn Mỹ Lộc), đến làm thủ tục đăng ký kết hôn cho biết: “Do lần đầu đi làm thủ tục pháp lý nên tôi không biết phải thực hiện thế nào, nhưng qua xem các thủ tục niêm yết tại bộ phận “một cửa”, lại được cán bộ tư pháp cung cấp hồ sơ, hướng dẫn ghi đầy đủ thông tin, giúp cho tôi vừa tránh được nhầm lẫn thông tin trên hồ sơ, hoàn thành thủ tục nhanh chóng”.
 
Với việc thực hiện các giải pháp tích cực, đồng bộ, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện Mỹ Lộc ngày càng đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn huyện đã thực hiện đăng ký khai sinh cho 574 trường hợp, đăng ký khai tử cho 218 trường hợp, đăng ký kết hôn 224 trường hợp. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: Nhận thức của một bộ phận nhân dân về vấn đề hộ tịch chưa đầy đủ, chưa thực hiện đúng thời gian, nhất là khai sinh, khai tử, kết hôn làm phát sinh những hệ quả về sau. Đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch thường xuyên biến động, phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác hộ tịch, làm ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, thời gian tới huyện Mỹ Lộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Hộ tịch và các văn bản liên quan tới cán bộ và nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá quá trình hoạt động tư pháp tại cơ sở. Quan tâm, chăm lo củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã bảo đảm chất lượng, đủ về số lượng và tiêu chuẩn nghiệp vụ; quan tâm tạo điều kiện cho công chức tư pháp - hộ tịch tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ trong giải quyết các công việc; đồng thời tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hộ tịch trong tình hình mới./.
 
Bài và ảnh: Trần Văn Trọng
,
,
.
,
,
,
,