Chuyển biến trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Mỹ Lộc
Cập nhật lúc17:12, Thứ Bảy, 25/06/2016 (GMT+7)
Những năm qua, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân luôn được huyện Mỹ Lộc quan tâm thực hiện nghiêm túc. Thông qua việc tiếp công dân, nhiều vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh được tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Cán bộ UBND Thị trấn Mỹ Lộc tiếp công dân thường kỳ tại trụ sở UBND thị trấn.
Cán bộ UBND Thị trấn Mỹ Lộc tiếp công dân thường kỳ tại trụ sở UBND thị trấn.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết KNTC, Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Lộc đã quán triệt, triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp dân và giải quyết KNTC tới cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp dân, giải quyết KNTC cho cán bộ và nhân dân. Hằng năm, Thanh tra huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, các xã, thị trấn tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên, tích cực vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân và giải quyết KNTC của công dân. Tại 100% các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện đã gắn việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC của cán bộ, công chức với tuyên truyền, phổ biến, giải thích chính sách pháp luật để công dân hiểu và thực hiện đúng quy định. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã tổ chức được trên 30 hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC cho lãnh đạo và cán bộ, công chức các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn và nhân dân với trên 5.000 lượt người tham dự; cấp phát 10 nghìn tờ gấp pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC cho cán bộ và nhân dân. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Thực hiện Luật Tiếp công dân, huyện đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho Ban tiếp công dân huyện xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các xã, thị trấn. Ban tiếp công dân huyện xây dựng lịch tiếp công dân của các đồng chí lãnh đạo UBND huyện định kỳ 2 lần/tháng để trực tiếp giải quyết các vấn đề công dân KNTC, kiến nghị của nhân dân. Thực hiện việc đổi mới công tác tiếp công dân, huyện Mỹ Lộc đã chỉ đạo các xã, thị trấn, ban tiếp công dân và các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra và tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Khi có đơn thư, Ban tiếp công dân huyện và thanh tra huyện tiến hành phân loại, xác định đơn vị trách nhiệm thẩm quyền giải quyết; đồng thời hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Do vậy, nhiều vụ khiếu nại được giải quyết từ khi mới phát sinh ở cơ sở và một số vụ việc phức tạp được huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết dứt điểm, bảo đảm theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Cụ thể như trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, Huyện ủy, UBND huyện đã đặc biệt quan tâm đến công tác tiếp dân và giải quyết KNTC của công dân. Chỉ đạo UBKT Huyện ủy phối hợp với các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn kiểm tra nắm chắc số lượng đơn thư KNTC có liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, để tham mưu, đôn đốc các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kịp thời xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện làm rõ và giải quyết dứt điểm khi có các vụ, việc KNTC của công dân từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người trước, trong và sau ngày bầu cử. Nhờ đó việc giải quyết các đơn thư KNTC, kiến nghị của công dân nói chung và các đơn thư KNTC, kiến nghị của công dân có liên quan đến công tác bầu cử nói riêng được giải quyết kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật đã góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện thành công tốt đẹp. Từ đầu năm 2016 đến nay, số lượng công dân đến các cơ quan hành chính trong huyện giảm, số đơn thư giảm, chất lượng giải quyết đơn được nâng cao. Trên địa bàn huyện không hình thành điểm nóng, phức tạp về KNTC. Toàn huyện đã tiếp trên 200 lượt người, tiếp nhận 31 đơn KNTC. Trong đó có 15 đơn (bằng 5 vụ việc) thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, đến nay đã giải quyết dứt điểm 3 vụ việc, đạt 60%; 2 vụ việc đang tiến hành giải quyết. Cấp xã, thị trấn tiếp nhận 7 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh đã giải quyết xong 7 đơn đạt 100%.
 
Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tiếp dân và giải quyết KNTC của công dân, thời gian tới huyện Mỹ Lộc tiếp tục quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền và của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan hành chính, nhất là người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hiểu biết, ý thức chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư KNTC. Đồng thời tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn huyện./. 
 
Bài và ảnh: Trần Văn Trọng
,
,
.
,
,
,
,