,
Cập nhật lúc: 05:54 |29/09/2020
Do thực hiện đồng bộ các giải pháp nên đời sống của người dân không ngừng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,58%. Nguồn thu của người dân địa phương tăng lên giúp xã có điều kiện huy động xã hội hóa kết hợp vốn ngân sách để đầu tư, nâng cao chất lượng các tiểu mục của từng tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.
,
,
.
,
,
,
,