,
Cập nhật lúc: 08:12 |18/04/2018
Trước tình hình thanh, thiếu niên bị lôi kéo, mua chuộc tham gia vào tệ nạn ma túy đang có chiều hướng gia tăng, thời gian qua, Đoàn Thanh niên tỉnh đã có nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên...
,
,
.
,
,
,
,