,
Cập nhật lúc: 07:29 |29/06/2017
Đến nay, công tác DS-KHHGĐ của tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số chỉ tiêu không hoàn thành, ảnh hưởng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dân số.
,
,
.
,
,
,
,