,
Cập nhật lúc: 09:00 |18/12/2017
Xác định cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" có ý nghĩa thiết thực với đời sống hằng ngày của hội viên phụ nữ, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã đã vận động hội viên phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng NTM bền vững và phát triển.
,
,
.
,
,
,
,