,
Cập nhật lúc: 08:10 |20/03/2019
Những năm qua, bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, các cấp Công đoàn đã quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần, đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
,
,
.
,
,
,
,