,
Cập nhật lúc: 08:44 |18/08/2017
Những năm qua, Công an tỉnh đã chủ động chuyển hướng công tác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm giữ vững trật tự - an ninh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương.
,
,
.
,
,
,
,