,
Cập nhật lúc: 08:35 |17/09/2021
Những năm qua, tỉnh ta luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; huy động các nguồn lực chăm lo đời sống, đặc biệt là hỗ trợ cải thiện điều kiện nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách.
,
,
.
,
,
,
,