,
Cập nhật lúc: 07:42 |19/10/2017
Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Nam Trực luôn quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN), giúp phụ nữ ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tích cực tham gia các lĩnh vực hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.
,
,
.
,
,
,
,