Tích cực giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc08:16, Thứ Ba, 05/01/2021 (GMT+7)

Để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM), và NTM kiểu mẫu, nâng cao, tỉnh ta đã chủ động tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó luôn chú trọng đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn.

Giai đoạn 2016-2020 tổng kinh phí vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 707,3 tỷ đồng năm 2020, tổng kinh phí 346,1 tỷ đồng vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từ nguồn vốn ngân sách Trung ương đã được tỉnh giao chi tiết đúng thời gian quy định tại Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 20-7-2020. Trong đó, đã bố trí 250 tỷ đồng, phân bổ cho 204 xã, thị trấn xây dựng NTM nâng cao; 72 xã, thị trấn xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu; 1 huyện Hải Hậu xây dựng huyện NTM kiểu mẫu theo đúng nguyên tắc tại Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 17-4-2020 của HĐND tỉnh. Ngoài ra còn bố trí 96,1 tỷ đồng cho 10 huyện, thành phố để xây dựng NTM và hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 91 HTX nông nghiệp. Tỉnh còn tích cực bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương, lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án và các nguồn huy động khác để các địa phương thực hiện đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đáng chú ý, tính riêng năm 2020, ngân sách tỉnh tiếp tục để lại địa phương 100% tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất các khu đô thị tại thị trấn các huyện với tổng vốn là 370 tỷ đồng và 70% tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất các khu dân cư tập trung cho công trình trên địa bàn các huyện với tổng vốn là 472 tỷ đồng để có nguồn đầu tư. Tiền đất tái định cư 145 tỷ đồng đầu tư trở lại 100% cho các công trình trên địa bàn thành phố Nam Định... Qua đó đã tăng quyền tự chủ cho các huyện, thành phố trong lựa chọn công trình đầu tư, đặc biệt là các công trình trọng điểm để ngày càng nâng cao kết cấu hạ tầng đồng bộ, góp phần xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Huyện Ý Yên nâng cấp tuyến đường Lương - Trị với tổng vốn dự toán trên 144 tỷ 174 triệu đồng.
Huyện Ý Yên nâng cấp tuyến đường Lương - Trị với tổng vốn dự toán trên 144 tỷ 174 triệu đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, UBND tỉnh đã kịp thời, chủ động ban hành các văn bản điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước theo đúng các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND; Văn bản số 112/UBND-VP5 ngày 28-2-2020 về việc nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 512/UBND-VP3 ngày 19-6-2020 về tăng cường thực hiện các nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020; Văn bản số 697/UBND-VP5 ngày 22-10-2020 về tăng cường chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Bám sát tinh thần chỉ đạo của tỉnh, các cấp, các ngành, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Chương trình xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu, nâng cao tích cực phối hợp đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng NTM. Các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát, đôn đốc, hướng dẫn xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công, theo dõi sát tiến độ giải ngân, thanh toán vốn của từng dự án. Nhờ đó, công tác giải ngân vốn đầu tư NTM năm 2020 của tỉnh đạt kế hoạch đề ra; góp phần hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, là một trong các địa phương có kết quả cao so với bình quân cả nước. Ước đến hết năm 2020 toàn tỉnh có khoảng 60 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; trong đó đã Quyết định công nhận 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019; 3 xã, thị trấn sau khi sáp nhập đạt chuẩn NTM.

Tuy nhiên công tác giao và triển khai thực hiện nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM còn tồn tại vướng mắc. Cụ thể, tổng vốn chưa phân bổ giai đoạn 2016-2020 là 15 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020, do Trung ương giao vốn muộn nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân những tháng đầu năm tập trung dồn vào cuối năm quá gấp. Bên cạnh đó, tỉnh chưa có nguồn thu ngân sách cao và ổn định; nguồn thu và công tác điều hành ngân sách năm 2020 và năm 2021 dự tính tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong khi nhu cầu vốn đầu tư cho xây dựng NTM còn cao,  nhất là các xã xa trung tâm huyện, các xã thuần nông, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giải ngân nguồn vốn và kết quả chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu nâng cao năm 2021, tỉnh sẽ đảm bảo công khai giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định nguồn ngân sách Trung ương vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (dự kiến là 346,1 tỷ đồng). Về phía tỉnh, sẽ tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, đồng thời tích cực huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí hợp lý tổng vốn thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu. Tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, các địa phương, các chủ đầu tư dự án tiếp tục theo dõi sát tiến độ giải ngân của từng dự án; kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, thanh toán, quyết toán công trình theo đúng các quy định hiện hành. Các huyện, các xã (thị trấn) chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao các tiêu chí NTM theo hướng bền vững, tập trung xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; phấn đấu trong năm 2021, có thêm từ 15 xã (thị trấn) trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,