Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống
Để Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 (kỳ 3)
Cập nhật lúc18:41, Chủ Nhật, 31/01/2021 (GMT+7)

 (Tiếp theo và hết)

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Với vị thế mới, tầm cao mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được, đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo; triển khai có hiệu quả các khâu đột phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Kỳ III: Vững tiến vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó, năm 2021 tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống đại dịch COVID-19. Ban hành Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Sản phẩm OCOP Dây thìa canh của HTX Dược liệu Hải Hậu ACT được xếp hạng 3 sao.
Sản phẩm OCOP Dây thìa canh của HTX Dược liệu Hải Hậu ACT được xếp hạng 3 sao.

Đồng chí Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu nêu quan điểm: Huyện Hải Hậu tiếp tục được Trung ương chọn là một trong 4 huyện xây dựng mô hình thí điểm huyện NTM kiểu mẫu với nội dung “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025. Mục tiêu phấn đấu năm 2021 đạt huyện Nông thôn mới nâng cao; năm 2025 đạt huyện NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” - Đó là yêu cầu của tỉnh cũng là nguyện vọng của toàn thể Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu. Đây là nhiệm vụ to lớn, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Nhưng với sự tập trung lãnh đạo của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ huyện, trước mắt ban hành các nghị quyết, đề án để triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã đề ra. Xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch cụ thể hàng năm về xây dựng NTM kiểu mẫu; rà soát đánh giá toàn diện 19 tiêu chí NTM cấp xã và 9 tiêu chí NTM cấp huyện, hướng trọng tâm vào 3 tiêu chí kiểu mẫu và các mô hình kiểu mẫu cấp huyện, cấp xã, cấp xóm, về hạ tầng, về môi trường cảnh quan và về văn hóa... Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả khâu đột phá là: Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân thực hiện đồng thời xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” gắn với đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn, xây dựng diện mạo nông thôn khang trang, hiện đại, đồng bộ, kết nối. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các công trình trọng điểm được triển khai trên địa bàn huyện: đường quốc lộ ven biển, cầu Thịnh Long, Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1, Tổng kho và cảng xuất nhập xăng dầu cửa Lạch Giang, đường trục trung tâm huyện... và tiềm năng du lịch sẵn có, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025 có 50% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao; 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 50% số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Để cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm và đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX giai đoạn 2020-2025 về thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển vùng sản xuất nông nghiệp gắn với quá trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, trước mắt, trong năm 2021, tỉnh tập trung đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án xây dựng thí điểm mô hình huyện Hải Hậu NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025; các mô hình xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu… Trong quý I năm 2021 hoàn thành việc thẩm định, công nhận cho ít nhất 55 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM của các xã, huyện, nhất là các tiêu chí về sản xuất, thu nhập, môi trường, văn hóa, an ninh trật tự để đảm bảo tính bền vững. Đẩy mạnh thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); trong năm 2021 đánh giá, xếp hạng công nhận cho ít nhất 60 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh với thị trường trong và ngoài tỉnh, nhất là các thành phố lớn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển bền vững. Khuyến khích nhân rộng và phát triển sản xuất nông nghiệp theo mô hình kinh tế tuần hoàn, liên kết chuỗi, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có quy mô phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đẩy mạnh thực hiện hợp tác trong nước và quốc tế, trong đó tập trung triển khai thành công các nội dung thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa tỉnh Nam Định với tỉnh Miyazaki và Trường Đại học Minami Kyushu (Nhật Bản). Đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Coi trọng việc khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ dân, các hợp tác xã, các doanh nghiệp thuê gom, tập trung ruộng đất và liên kết tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với quản lý chất lượng nông sản theo chuỗi. Thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả theo Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 27-3-2020 của UBND tỉnh; tổ chức đánh giá, lựa chọn các mô hình chuyển đổi hiệu quả để nhân rộng.

Trong 5 năm tới, để phù hợp với điều kiện, yêu cầu mới, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả một trong 3 khâu đột phá là: Thực hiện đồng bộ các giải pháp để khôi phục và phát triển thành phố Nam Định là 1 trong 3 thành phố lớn của miền Bắc thời kỳ Pháp thuộc và là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với 6 chức năng trung tâm vùng: Công nghiệp; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học  và Công nghệ; Y tế; Văn hóa, du lịch; Thể thao theo quy hoạch địa giới hành chính thành phố mở rộng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thành ủy Nam Định cho biết: Bước vào giai đoạn 2020-2025, mục tiêu đề ra đối với thành phố Nam Định là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu xây dựng thành phố Nam Định văn minh, hiện đại, gắn với đô thị thông minh, hình thành rõ nét một số chức năng Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Để mục tiêu đạt được hiệu quả, thành phố Nam Định sẽ xây dựng, phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ, có bản sắc riêng, có tính bền vững, có không gian đô thị mở rộng theo quy hoạch. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp, từng bước chuyển dịch sang các ngành công nghiệp phụ trợ có giá trị gia tăng cao. Quy hoạch và thực hiện vùng sản xuất chuyên canh ở các xã ven đô. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao: trồng hoa, cây cảnh, rau sạch, thuỷ sản... Hình thành, mở rộng các mô hình liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu cho một số nông sản có thế mạnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng: công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp; tạo ra nhiều sản phẩm với hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Đưa nền kinh tế thành phố tăng trưởng vượt bậc cả về quy mô cũng như giá trị; môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Đầu tư xây dựng khu hành chính tổng hợp, các công trình hạ tầng công cộng, thương mại dịch vụ, khu vui chơi giải trí chất lượng cao. Sự phát triển của thành phố cần phải hướng đến cân bằng đô thị hóa, hiện đại hóa và giữ gìn bản sắc độc đáo, đồng thời hỗ trợ mở rộng đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo quốc phòng và phát triển bền vững. 

Phát biểu khai mạc và quán triệt Nghị quyết tại hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020-2025. Nghị quyết đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó, 6 nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; nhất là các nhà đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao, có nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển; sớm hình thành đô thị Rạng Đông - Thịnh Long và khu kinh tế ven biển Nghĩa Hưng thành Trung tâm sản xuất đồng bộ từ sợi, dệt, nhuộm, may mặc và thời trang lớn của miền Bắc. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng, phát triển thành phố Nam Định theo tinh thần Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị; phấn đấu đến năm 2030, thành phố Nam Định cơ bản đạt một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với đô thị hóa nông thôn, xây dựng NTM ngày càng khang trang, sạch đẹp. Chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị để phát triển bền vững. Tập trung khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày một hiện đại, theo hướng ưu tiên cho các dự án, công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, y tế, văn hóa, giáo dục; các khu, cụm công nghiệp; hạ tầng thành phố Nam Định và vùng kinh tế biển... Trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được của nhiều nhiệm kỳ trước, với sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Phát triển kinh tế -xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh trong nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 

,
,
.
,
,
,
,