Khẩn trương xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Cập nhật lúc08:02, Thứ Sáu, 13/11/2020 (GMT+7)

Quy hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố đang thực hiện năm cuối cùng của kỳ quy hoạch (năm 2020). Tuy nhiên, theo quy định mới, thì cấp tỉnh không còn quy hoạch sử dụng đất nữa mà tích hợp vào Quy hoạch chung tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch này đang triển khai xây dựng, dự kiến trong năm 2021 mới được phê duyệt. Để kịp thời có căn cứ triển khai việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện các công trình, dự án, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, yêu cầu đặt ra đối với các sở, ngành, địa phương là phải khẩn trương thực hiện hiệu quả cùng lúc việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.

Chủ động quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất để tạo niềm tin, thu hút đầu tư (Trong ảnh: Hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương, huyện Ý Yên đang được đầu tư xây dựng).
Chủ động quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất để tạo niềm tin, thu hút đầu tư (Trong ảnh: Hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương, huyện Ý Yên đang được đầu tư xây dựng).

Theo Quyền Giám đốc Sở TN và MT Phan Văn Phong thì UBND tỉnh đã yêu cầu các huyện, thành phố phải rà soát kỹ nhu cầu sử dụng đất của năm 2021 và thời kỳ 2021-2030 để đảm bảo kế hoạch, quy hoạch được xây dựng bài bản, có tầm nhìn xuyên suốt cả giai đoạn; trong đó, phải chú trọng ưu tiên quy hoạch quỹ đất cho phát triển các khu, cụm công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp đầu tư tập trung trên địa bàn, tránh đầu tư dàn trải, không tập trung, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm trong việc tổng hợp, thu thập đầy đủ tài liệu nhằm đảm bảo đánh giá đúng kết quả thực hiện kỳ quy hoạch trước và đảm bảo dự báo sát nhu cầu thực hiện trong giai đoạn tới, tránh sai sót hoặc thiếu đồng bộ giữa các loại quy hoạch. Yêu cầu các sở, ngành liên quan: TN và MT, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương đảm bảo việc lập quy hoạch sử dụng đất có sự phù hợp, tương thích giữa 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Ngày 10-9-2020, Sở TN và MT đã ban hành công văn số 2720/STNMT-QHKH hướng dẫn các huyện, thành phố bám sát các văn bản, quy định pháp luật liên quan của cấp trên để đảm bảo sự chính xác về vị trí, diện tích, tính khả thi thực hiện, tránh trường hợp đưa vào kế hoạch sử dụng đất nhưng không thực hiện được hoặc kéo dài trong các năm kế hoạch, quy hoạch. Cụ thể, phải bám sát Luật Đất đai năm 2013, Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2-6-2014 của Bộ TN và MT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 3-9-2020 của Bộ TN và MT về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. 

Theo đó, các sở, ngành, địa phương bám sát hướng dẫn của Sở TN và MT, tập trung đánh giá kết quả sử dụng đất theo các quy hoạch chuyên ngành đã được duyệt so với quy hoạch đã được phê duyệt trong giai đoạn 2011-2020; đề xuất nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án của ngành, lĩnh vực thời kỳ 2021-2030, trong đó có nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2025; danh mục các công trình, dự án trọng điểm có sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban và các đơn vị tư vấn lập các hồ sơ quy hoạch, phối hợp chặt chẽ để cùng triển khai thực hiện công tác lập kế hoạch sử dụng đất. Trong đó, đã tiến hành đánh giá công tác quản lý, triển khai thực hiện của các cấp chính quyền, ngành chức năng; Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011- 2020 của địa phương, bao gồm: Kết quả sử dụng các loại đất so với chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện; kết quả chuyển mục đích sử dụng đất so với chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện; số lượng cụ thể các công trình dự án đã triển khai so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; xác định rõ vị trí, quy mô diện tích các công trình, dự án đã triển khai nhưng không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt... Căn cứ trên thực tế đất đã sử dụng và rà soát nhu cầu sử dụng, các huyện, thành phố xây dựng phương án đề xuất nhu cầu sử dụng đất của địa phương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm: nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2025; danh mục các công trình, dự án trọng điểm có sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; tổng hợp diện tích đất nông nghiệp xin chuyển mục đích sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Đối với nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021, hiện nay các huyện, thành phố đã tổ chức rà soát các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện mà chưa thực hiện hết nhưng vẫn còn nhu cầu sử dụng tiếp. Rà soát các công trình, dự án đăng ký thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 nằm trong dự kiến phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Từ đó, tổng hợp danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất và các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng dưới 20ha thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Lập báo cáo để Sở TN và MT tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh thông qua làm căn cứ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng là hết năm, vì vậy để đảm bảo tiến độ, chất lượng trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, các ngành phải tăng cường phối hợp, gấp rút hoàn tất các phần việc, hoàn thiện tài liệu, tổng hợp hồ sơ báo cáo tỉnh./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,