Vụ Bản tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao
Cập nhật lúc08:23, Thứ Ba, 13/08/2019 (GMT+7)

Mặc dù là huyện có xuất phát điểm thấp, kinh tế còn khó khăn nhưng sau 10 năm nỗ lực phấn đấu, huyện Vụ Bản đã hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đang nỗ lực tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, với diện mạo nông thôn khang trang, “sáng - xanh - sạch - đẹp”, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên.

Làng quê nông thôn mới xã Liên Minh hôm nay.
Làng quê nông thôn mới xã Liên Minh hôm nay.

Định hướng chung của huyện là không ngừng củng cố để đảm bảo tính bền vững và nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí nông thôn mới cấp xã, cấp huyện, hình thành các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện đồng bộ, thực chất các nội dung của Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 5 xã và 18 thôn, xóm, khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo 0,3%; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế và hộ dân được sử dụng nước sạch. Trước mắt, trong năm 2019 huyện phấn đấu 3 xã Liên Minh, Hiển Khánh, Minh Tân đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và thôn Vụ Nữ, xã Hợp Hưng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu... Để hoàn thành mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; đổi mới phương thức, cách thức tiếp cận, phát huy vai trò chủ thể của người dân làm thay đổi tư duy của cán bộ và nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời thường xuyên tuyên truyền để cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên toàn huyện, huy động và tạo sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chức năng, nhất là Đài truyền thanh huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh giới thiệu, phổ biến phương pháp, các kinh nghiệm hay, mô hình hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo sự đồng thuận để thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Quan tâm, thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở lựa chọn xã Liên Minh và thôn Vụ Nữ làm điểm xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, huyện sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng. Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện yêu cầu các thành viên, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể huyện có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công, tăng cường xuống cơ sở để nắm bắt và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới bền vững ở các đơn vị. Trên cơ sở chương trình, mục tiêu huyện đã đề ra, các xã, thị trấn tổ chức rà soát từng tiêu chí nông thôn mới và lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao; tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 6-6-2018 của UBND tỉnh; hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 8283/BNN-VPĐP về duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới; Hướng dẫn số 813/SNN-VPĐP ngày 2-10-2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về căn cứ chứng minh mức đạt bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020. Bên cạnh đó, tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia tích tụ ruộng đất và đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; phát triển các ngành hàng, sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với xây dựng thành các sản phẩm OCOP; phát triển cánh đồng lớn liên kết chuỗi giá trị và kinh tế trang trại; phát triển Hợp tác xã nông nghiệp. Tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, tập trung vào các lĩnh vực: sản xuất, chế biến nông sản, thủ công mỹ nghệ, cơ khí; phát triển các dịch vụ phục vụ các lễ hội thuyền thống tại địa phương; hình thành thêm các tour, tuyến du lịch kết hợp với du lịch trải nghiệm và du lịch tâm linh trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, xã hội và các công trình hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự; tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng và xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương trong đời sống sinh hoạt, xây dựng nếp sống cộng đồng đoàn kết, văn minh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có điều kiện đầu tư vào nông thôn, tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình công cộng thuộc nhóm không có hỗ trợ của Nhà nước. Lồng ghép các chương trình hỗ trợ có mục tiêu với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao như: nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, nâng cấp hệ thống điện nông thôn...

Với những giải pháp thiết thực, đồng bộ, huyện Vụ Bản phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, tạo diện mạo mới quê hương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân./.

Bài và ảnh: Văn Đại

 

,
,
.
,
,
,
,