Hiệu quả từ thực hiện thu thuế trực tiếp hộ kinh doanh tại trụ sở ủy ban nhân dân xã, thị trấn của Hải Hậu
Cập nhật lúc16:07, Thứ Bảy, 21/03/2015 (GMT+7)

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, Cục Thuế tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan chức năng, công tác quản lý thu ngân sách nói chung, quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh công thương nghiệp, ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Hải Hậu đã đi vào nền nếp, ổn định, số thu năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên công tác quản lý thu nộp thuế lĩnh vực hộ kinh doanh cũng còn một số tồn tại như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền xã, thị trấn trong thực hiện quản lý thu ngân sách nói chung, thu thuế hộ kinh doanh nói riêng vẫn chưa được quan tâm đúng mức, nhất là trong việc xử lý truy thu nợ đọng thuế. Ý thức chấp hành pháp luật về thuế còn nhiều hạn chế, tiến độ thu nộp còn chậm, tình trạng dây dưa chây ỳ, nợ đọng tiền thuế vẫn xảy ra thường xuyên… Để khắc phục những tồn tại trên, từng bước nâng cao chất lượng công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh, Chi cục Thuế huyện Hải Hậu đã triển khai thực hiện đề án “Hộ kinh doanh hằng tháng trực tiếp đến trụ sở UBND xã, thị trấn nộp thuế”. Việc thực hiện đề án còn hướng tới mục tiêu nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền các xã, thị trấn trong việc quản lý, khai thác các nguồn thu thuế, phí, lệ phí phát sinh trên địa bàn, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, đáp ứng yêu cầu chi cho đầu tư phát triển ngày một tăng trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, ý thức, trách nhiệm của người kinh doanh trong việc đóng góp đối với nguồn ngân sách Nhà nước, làm thay đổi tư duy của hộ kinh doanh trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước; tạo lòng tin của nhân dân đối với chính sách thuế, cũng như cải thiện mối quan hệ giữa hộ kinh doanh và cơ quan thuế, góp phần tích cực vào công tác cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng hiện đại hoá. Mặt khác đảm bảo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước giữa các thành phần kinh tế tại các địa phương.

Giao dịch tại Chi cục Thuế huyện Hải Hậu.
Giao dịch tại Chi cục Thuế huyện Hải Hậu.

Để triển khai hiệu quả đề án trên địa bàn, đầu năm 2011, Chi cục Thuế huyện Hải Hậu đã chọn 2 xã Hải Phương và Hải An là 2 đơn vị triển khai thực hiện thí điểm. Theo đó, Chi cục Thuế huyện đã xây dựng kế hoạch và nội dung thực hiện, làm việc với cấp uỷ Đảng, chính quyền 2 xã được chọn thí điểm để triển khai nội dung, phương pháp tiến hành. Trên cơ sở đó, Chi cục Thuế huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt về chủ trương và nội dung triển khai thí điểm đề án cho tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn. Sau đó, Chi cục Thuế huyện gửi thông báo đến từng hộ kinh doanh về chủ trương, nội dung, phương pháp, địa điểm thu nộp thuế… để hộ kinh doanh biết và chấp hành. Các khoản thu thí điểm thực hiện bao gồm: Thuế môn bài của hộ kinh doanh; thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân hằng tháng của hộ kinh doanh. Trên cơ sở thống nhất chung, UBND các xã Hải Phương, Hải An bố trí 1 phòng làm việc để hộ kinh doanh đến nộp thuế môn bài đầu năm cũng như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân vào thời gian từ ngày 20 đến 25 hằng tháng. Hằng tháng hộ kinh doanh có trách nhiệm trực tiếp mang tiền đến trụ sở UBND xã để nộp theo mức thuế đã được Chi cục Thuế huyện thông báo. Cán bộ ủy nhiệm thu của xã thường trực để thu tiền, viết biên lai giao cho hộ kinh doanh, thanh toán biên lai tại Chi cục Thuế và tổng hợp, nộp tiền vào kho bạc theo quy định. Cùng với đó, các cán bộ ủy nhiệm thu có trách nhiệm phối hợp với đài truyền thanh xã thông báo danh sách và đôn đốc, nhắc nhở các hộ kinh doanh mang tiền thuế đến trụ sở UBND xã để nộp. UBND các xã tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng ở địa phương phối hợp chặt chẽ với cán bộ ủy nhiệm thu trong thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp hộ kinh doanh cố tình chây ỳ không tự giác mang tiền đến trụ sở UBND xã nộp theo quy định. Đội thuế liên xã chủ động phối hợp với cán bộ ủy nhiệm thu của xã thường xuyên tổng hợp các vướng mắc, khó khăn cũng như đề xuất các biện pháp đối với cấp uỷ Đảng, chính quyền xã, đồng thời báo cáo Chi cục Thuế huyện để phối hợp chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ thu trên địa bàn… Việc triển khai thực hiện thí điểm đề án “Hộ kinh doanh hằng tháng trực tiếp đến trụ sở UBND xã, thị trấn nộp thuế” tại xã Hải Phương và Hải An đã thu được những kết quả tích cực. Việc triển khai thu thuế môn bài năm 2011 của 348 hộ kinh doanh đạt 100% số hộ đến trụ sở UBND xã nộp với số thuế đã thu là 52 triệu 520 nghìn đồng; thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân hằng tháng là 126 hộ với số thuế bình quân hằng tháng là trên 34 triệu đồng, đạt trên 95% số hộ kinh doanh trực tiếp đến trụ sở UBND xã nộp thuế. Công khai, minh bạch về mức thuế của hộ kinh doanh, các hộ kinh doanh tự giám sát về mức thuế, đảm bảo công bằng, tạo lòng tin của hộ kinh doanh với cơ quan thuế, tự giác chấp hành việc nộp thuế. Thời gian tổ chức thu nộp nhanh gọn tập trung hơn, không có tồn đọng thuế, giảm nhiều thời gian, thủ tục hành chính cho cán bộ thuế quản lý địa bàn, cán bộ ủy nhiệm thu… Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ 2 đơn vị triển khai thực hiện thí điểm, năm 2012 Chi cục Thuế huyện Hải Hậu đã tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Hộ kinh doanh hằng tháng trực tiếp đến trụ sở UBND xã, thị trấn nộp thuế” tại 9 xã, thị trấn trong huyện. Tháng 7-2013, Chi cục Thuế huyện Hải Hậu quyết định triển khai thực hiện đề án tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Theo đó, Chi cục Thuế huyện phân công cán bộ tích cực phối hợp với cán bộ ủy nhiệm chi của xã, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu thuế trực tiếp hộ kinh doanh tại trụ sở UBND xã, thị trấn. Phối hợp với Đài PT-TH huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền về chính sách thuế cũng như các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh. Phối hợp với Công an huyện, Phòng Công thương huyện… chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tại xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các đội thuế trong việc triển khai nhiệm vụ được giao.

Việc triển khai thực hiện hiệu quả đề án “Hộ kinh doanh hằng tháng trực tiếp đến trụ sở UBND xã, thị trấn nộp thuế” trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách trên địa bàn được giao và cân đối ngân sách hằng năm, tạo tiền đề để tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương./.

Bài và ảnh: Phạm Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,