Thực hiện nghiêm công tác đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên

06:05, 03/05/2022

Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm. Qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Đảng ủy phường Văn Miếu (thành phố Nam Định) triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên trên địa bàn.
Đảng ủy phường Văn Miếu (thành phố Nam Định) triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên trên địa bàn.

Thực hiện các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Ban TVTU đã kịp thời xây dựng, ban hành các Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó, Quy định số 605-QĐ/TU ngày 17-11-2017 về “đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các Đảng bộ huyện, thành phố và Đảng uỷ trực thuộc tỉnh”; Quy định số 606- QĐ/TU ngày 17-11-2017 về “đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Quy định số 03 QĐi/TU ngày 15-11-2018, Quy định số 1295-QĐ/TU ngày 25-11-2019 về “kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở”. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các đảng bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn, quy định của cấp mình để tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, tỉnh ta là địa phương sớm ban hành các văn bản với những quy định cụ thể, chi tiết, xây dựng bộ tiêu chí chấm điểm đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho từng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo hàng năm. Đặc biệt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, Ban TVTU tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân hàng năm và đột xuất theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bám sát Quy định số 03-QĐi/TU ngày 15-11-2018 của Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu phải quyết liệt, gương mẫu, đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, Ban TVTU đã phát huy vai trò nêu gương, tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban TVTU một cách nghiêm túc, theo đúng quy định. Với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, tập thể và từng cá nhân Ủy viên Ban TVTU đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá khách quan, đúng ưu điểm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện; đồng thời gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành đồng thời ở các cấp theo phương châm “tập thể trước, cá nhân sau”; đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; kết hợp kiểm điểm tự phê bình và phê bình với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm. Khi kiểm điểm đã làm rõ trách nhiệm của cấp ủy và mỗi cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu trong từng hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy và đề ra biện pháp khắc phục có tính khả thi.

Với những giải pháp đồng bộ, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh 5 năm qua đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có nền nếp và chất lượng, từng bước mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, chuyển biến rõ nét nhất là các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quyết tâm, mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; xây dựng được đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên không vi phạm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kỷ luật Đảng đối với cán bộ, đảng viên vi phạm qua từng năm cũng đã hạn chế. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên được thực hiện hàng năm. Trong 5 năm qua, số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt tỷ lệ từ 89,38% đến 96,1%; số tổ chức cơ sở Đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ có tỷ lệ thấp (dưới 0,67%); các năm 2019, 2020 không có tổ chức cơ sở Đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt tỷ lệ từ 85,9% đến 91%; số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ có tỷ lệ thấp (0,41% đến 0,6%). Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban TVTU đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 16,14% đến 19,09%; hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 79,1% đến 80,72%... Ý thức, kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu quả thực thi công vụ; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bước chuyển tích cực. Các khâu của công tác cán bộ được triển khai tích cực, hiệu quả.

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong những năm qua đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, nền nếp, trên tinh thần thẳng thắn, mang tính xây dựng. Việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm phê bình và phê bình đã được thường xuyên kiểm tra, giám sát… từ đó góp phần nâng cao sức chiến đấu và duy trì nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng./.

Bài và ảnh: Thu Thủy


 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com