Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

07:05, 03/05/2022

(Số: 100/NQ-HĐND, ngày 26 tháng 4 năm 2022)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 26 tháng 4 năm 2022. 

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận kết quả bầu đối với ông Trần Trung Kiên - Giám đốc Sở Y tế, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Khoá XIX, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2022./.

CHỦ TỊCH
Lê Quốc Chỉnh

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com