Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

07:04, 29/04/2022

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng luôn được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp. Trong đó, ngày 20-10-2016 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Sau nhiều năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 09-NQ/TU đang phát huy tác dụng nâng cao và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp nhận, xử lý thông tin đến tại Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Giao Thủy.
Tiếp nhận, xử lý thông tin đến tại Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Giao Thủy.

Đảng bộ thành phố Nam Định triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 09-NQ/TU với nhiều cách làm mới, đồng bộ tạo sự đoàn kết, thống nhất cao. Để phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, Đảng bộ thành phố đã sớm ban hành những văn bản cụ thể thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; gắn trách nhiệm cụ thể người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ. Ban Thường vụ Thành ủy định kỳ nghe báo cáo về công tác tổ chức cán bộ và tập trung giải quyết kịp thời những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền được giao. Công tác cán bộ đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp, các ngành, công khai, minh bạch và phát huy dân chủ; ngăn chặn tiêu cực. Trong tuyển dụng, tiếp nhận đầu vào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp luôn được thành phố và cấp phường, xã trực thuộc thực hiện một cách nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản, hướng dẫn có liên quan. Từ tháng 10-2016 đến nay, thành phố đã tiếp nhận, tuyển dụng 94 cán bộ công chức, viên chức về công tác. Cán bộ được tiếp nhận, tuyển dụng đảm bảo về trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm thực tiễn. Công tác luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ có triển vọng và điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được quan tâm thực hiện nhằm tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện trưởng thành trong thực tiễn. Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã tiến hành quy trình luân chuyển 2 đồng chí cán bộ lãnh đạo các ban xây dựng đảng của Thành ủy về giữ chức danh bí thư đảng ủy phường và 1 đồng chí lãnh đạo phòng của thành phố về giữ chức danh chủ tịch UBND phường; điều động, bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử 34 đồng chí; giới thiệu ứng cử 55 đồng chí. Cán bộ được luân chuyển, điều động trên cương vị mới đều phát huy được vai trò, trách nhiệm; có nhiều cố gắng trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có bước trưởng thành, có nhiều tiến bộ trong nhận thức, quan điểm; phương pháp chỉ đạo, năng lực, sở trường được phát huy. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 311-QĐ/TU, Quyết định số 312-QĐ/TU, Quyết định số 313-QĐ/TU và thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác nhân sự phục vụ việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử. Từ tháng 10-2016 đến nay, thành phố đã bổ nhiệm 25 đồng chí, bổ nhiệm lại 26 đồng chí. Quá trình tổ chức thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử đều đảm bảo quy trình, thủ tục, đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, bám sát quy hoạch cán bộ, phát huy vai trò trách nhiệm cấp ủy và ngưới đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc nhận xét, lựa chọn giới thiệu cán bộ ứng cử và đề nghị bổ nhiệm. Cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý đều đảm bảo về tiêu chuẩn chuyên môn, lý luận chính trị và độ tuổi theo quy định, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Linh hoạt, sáng tạo đề ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương, Đảng bộ huyện Ý Yên cũng tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 09-NQ/TU. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được Ban Thường vụ Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, qua đó từng bước tăng cường trách nhiệm cho các cấp uỷ đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý cán bộ và đánh giá cán bộ ngày càng đi vào nền nếp, đúng quy định. Kết quả đánh giá cán bộ hàng năm là căn cứ để quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai và thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ, chặt chẽ, có nền nếp, chất lượng quy hoạch cán bộ được nâng lên. Đến nay, BCH Đảng bộ huyện được quy hoạch 73/43 đồng chí; tỷ lệ trẻ 29/73 đồng chí; tỷ lệ nữ 20/73 đồng chí; trình độ đại học 55 đồng chí; thạc sĩ 10 đồng chí; cao cấp, cử nhân chính trị 26 đồng chí. Quy hoạch Ban Thường vụ Huyện uỷ gồm 23/13 đồng chí; tỷ lệ trẻ 17/23 đồng chí; tỷ lệ nữ 5/23 đồng chí... Kết quả quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm BCH đảng bộ xã, thị trấn 748/472 đồng chí bằng 1,58 lần, tỷ lệ nữ bằng 38,5%, tỷ lệ trẻ dưới 35 tuổi bằng 30,2%; ban thường vụ đảng uỷ xã, thị trấn 254/152 đồng chí bằng 1,67 lần, tỷ lệ nữ bằng 25,9%, tỷ lệ trẻ bằng 25,1%; các chức danh chủ chốt của xã, thị trấn bảo đảm mỗi chức danh có từ 2 đến 3 cán bộ dự nguồn trở lên.

Cùng với Đảng bộ thành phố Nam Định và Đảng bộ huyện Ý Yên, những năm qua tất cả các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh đều nghiêm túc đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Theo đánh giá của Ban TVTU, Nghị quyết số 09-NQ/TU đang giúp các khâu trong công tác cán bộ của tỉnh được triển khai khá đồng bộ, toàn diện, bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc theo yêu cầu. Công tác đánh giá cán bộ bước đầu có sự chuyển biến tích cực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, nhất là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dự nguồn. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ đã chú trọng đến cán bộ trẻ có triển vọng để rèn luyện, thử thách ở cơ sở. Chính sách đối với cán bộ được thực hiện khá đầy đủ, kịp thời. Công tác bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử được đổi mới về quy trình và dần đi vào nền nếp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chỉ đạo, phục vụ tốt cho công tác cán bộ. 100% cán bộ được bổ nhiệm vào chức danh cao hơn, cán bộ quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU và các chức danh chủ chốt của tỉnh đều được thẩm định tiêu chuẩn chính trị theo quy định. Thời gian tới, Ban TVTU chỉ đạo các tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện thật tốt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 09-NQ/TU gắn với các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy chế mới của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ các cấp; từ đó không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới./.

Bài và ảnh: Xuân Thu


 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com